Atbildes, kuras tu meklē
TIPA VĀRDI - TÜÜPSÕNAD
Deklinējamie vārdi
Tipa nr. Vienskaitlis Daudzskaitlis Īpašības vārdu
nominatīvs ģenitīvs partitīvs illatīvs ģenitīvs partitīvs illatīvs kompara-
tīvs
superla-
tīvs
1 osuti osuti osutit osutisse osutite osuteid osutitesse vai osuteisse
2 ohutu ohutu ohutut ohutusse ohutute ohutuid ohututesse vai ohutuisse ohutum kõige ohutum vai ohutuim
3 lapsik lapsiku lapsikut lapsikusse lapsikute lapsikuid lapsikutesse vai lapsikuisse lapsikum kõige lapsikum vai lapsikuim
4 a`lbum a`lbumi a`lbumit a`lbumisse a`lbumite a`lbumeid a`lbumitesse vai a`lbumeisse
5 tore toreda toredat toredasse toredate toredaid toredatesse vai toredaisse toredam kõige toredam vai toredaim
6 ase aseme aset asemesse asemete asemeid asemetesse vai asemeisse
7 sei`tsmes sei`tsmenda sei`tsmendat sei`tsmendasse sei`tsmendate sei`tsmendaid sei`tsmendatesse vai sei`tsmendaisse
8 kõ`rge kõ`rge kõ`rget kõ`rgesse kõ`rgete kõ`rgeid kõ`rgetesse vai kõ`rgeisse kõ`rgem kõige kõ`rgem vai kõ`rgeim
9 ve`ski ve`ski ve`skit ve`skisse ve`skite ve`skeid ve`skitesse vai ve`skeisse
10 jõu`kas jõu`ka jõu`kat jōu`kasse jōu`kate jõu`kaid jõu`katesse vai jõu`kaisse jõu`kam kõige jõu`kam vai jõu`kaim
11 tä`htis tä`htsa tä`htsat tä`htsasse tä`htsate tä`htsaid tä`htsatesse vai tä`htsaisse tä`htsam kõige tä`htsam vai tä`htsaim
12 ki`ndel ki`ndla ki`ndlat ki`ndlasse ki`ndlate ki`ndlaid ki`ndlatesse vai ki`ndlaisse ki`ndlam kõige ki`ndlam vai ki`ndlaim
13 an`kur an`kru an`krut an`krusse an`krute an`kruid an`krutesse vai an`kruisse
14 nu`mber nu`mbri nu`mbrit nu`mbrisse nu`mbrite nu`mbreid nu`mbritesse vai nu`mbreisse
15 a`us a`usa a`usat a`usasse a`usate a`usaid a`usatesse vai a`usaisse a`usam kõige a`usam vai a`usaim
16 lo`end lo`endi lo`endit lo`endisse lo`endite lo`endeid lo`enditesse vai lo`endeisse
17 vai`kne vai`kse vai`kset vai`ksesse vai`ksete vai`kseid vai`ksetesse vai vai`kseisse vai`ksem kõige vai`ksem vai vai`kseim
18 va`ene va`ese vae`st va`esesse vae`ste va`eseid vae`stesse vai vai`kseim va`esem kõige va`esem vai va`eseim
19 soolane soolase soolast soolasesse soolaste soolaseid soolastesse vai soolaseisse soolasem kõige soolasem vai soolaseim
20 te`os te`ose teo`st te`osesse teo`ste te`oseid teo`stesse vai te`oseisse
21 tehas tehase tehast tehasesse tehaste tehaseid tehastesse vai tehaseisse
22 teine teise tei`st teisesse vai te`ise teiste te`isi teistesse
23 ü`ldine ü`ldise ü`ldist ü`ldisesse vai ü`ldisse ü`ldiste ü`ldisi ü`ldistesse ü`ldisem kõige ü`ldisem
24 oluline olulise olulist olulisesse vai olulisse oluliste olulisi olulistesse olulisem kõige olulisem
25 ra`skus ra`skuse ra`skust ra`skusesse vai ra`skusse ra`skuste ra`skusi ra`skustesse
26 harjutus harjutuse harjutust harjutusesse vai harjutusse harjutuste harjutusi harjutustesse
27 mõte rnõ`tte mõtet mõ`ttesse mõtete mõ`tteid mõtetesse vai mō`tteisse
28 saade saa`te saadet saa`tesse saadete saa`teid saadetesse vai saa`teisse
29 kolle ko`lde kollet ko`ldesse kollete ko`ldeid kolletesse vai ko`ldeisse
30 kiire k`iire kiiret k`iiresse kiirete k`iireid kiiretesse vai k`iireisse k`iirem kõige k`iirem vai k`iireim
31 ratas ra`tta ratast ra`ttasse rataste ra`ttaid ratastesse vai ra`ttaisse
32 vilgas vil`ka vilgast vil`kasse vilgaste vil`kaid vilgastesse vai vil`kaisse vil`kam kõige vil`kam vai vil`kaim
33 teivas te`iba teivast te`ibasse teivaste te`ibaid teivastesse vai te`ibaisse
34 võõras v`õõra võõrast v`õõrasse võõraste v`õõraid võõrastesse vai v`õõraisse v`ōōram kõige v`õõram vai v`õõraim
35 küünal k`üünla küünalt k`üünlasse küünalde k`üünlaid küünaldesse vai k`üünaldesse
36 aken a`kna akent a`knasse akende a`knaid akendesse vai a`knaisse
37 kannel ka`ndle kannelt ka`ndlesse kannelde ka`ndleid kanneldesse vai ka`ndleisse
38 tütar tü`tre tütart tü`tresse tütarde tü`treid tütardesse vai tü`treisse
39 liige lii`kme liiget lii`kmesse lii`kmete lii`kmeid lii`kmetesse vai lii`kmeisse
40 kõne kõne kõnet kõnesse kõnede kõnesid kõnedesse
41 tubli tubli tublit tublisse tublide tublisid tublidesse tublim kõige tublim
42 la`uljanna la`uljanna la`uljannat la`uljannasse la`uljannade la`uljannasid la`uljannadesse
43 nime nime nime nimesse nimede nimesid nimedesse
44 toru toru toru torusse vai to`rru torude torusid torudesse
45 südi südi südi südisse südide südisid südidesse südim kõige südim
46 saba saba saba sabasse vai sa`ppa sabade sabasid sabadesse
47 paha paha paha pahasse pahade pahu vai pahasid pahadesse vai pahusse pahem kõige pahem vai pahim
48 pesa pesa pesa pesasse vai pe`ssa pesade pesi vai pesasid pesadesse vai pesisse
49 m`uuseum m`uuseumi m`uuseumi m`uuseumisse vai m`uuseumi m`uuseumide m`uuseume vai muuseumi sid m`uuseumidesse
50 rida re`a rida rea`sse vai ri`tta ridade ridu vai ridasid ridadesse
51 tuba to`a tuba toa`sse vai tu`ppa tubade tube vai tubasid tubadesse
52 jõgi jõ`e jõge jõe`sse vai jõ`kke jõgede jõgesid jõgedesse
53 õde õ`e õde õe`sse õdede õdesid õdedesse
54 hi`nd hinna hi`nda hinnasse vai hi`nda hi`ndade hi`ndu hi`ndadesse
55 ve`nd venna ve`nda vennasse vai ve`nda ve`ndade ve`ndi ve`ndadesse
56 kuu`sk kuuse kuu`ske kuusesse vai kuu`ske kuu`skede kuu`ski kuu`skedesse
57 tu`nd tunni tu`ndi tunnisse vai tu`ndi tu`ndide tu`nde tu`ndidesse
58 põ`ld põllu põ`ldu põllusse vai põ`ldu põ`ldude põ`lde vai põ`ldusid põ`ldudesse
59 va`kk vaka va`kka vakasse vai va`kka va`kkade va`kku vai va`kkasid va`kkadesse
60 se`pp sepa se`ppa sepasse vai se`ppa se`ppade se`ppi se`ppadesse
61 ku`kk kuke ku`kke kukesse vai ku`kke ku`kkede ku`kki vai ku`kkesid ku`kkedesse
62 ko`tt koti ko`tti kotisse vai ko`tti ko`ttide ko`tte ko`ttidesse
63 ju`tt jutu ju`ttu jutusse vai ju`ttu ju`ttude ju`tte vai ju`ttusid ju`ttudesse
64 tar`k targa tar`ka targasse vai tar`ka tar`kade tar`ku tar`kadesse targem kõige targem vai targim
65 rän`k ränga rän`ka rängasse vai rän`ka rän`kade rän`ki vai rän`kasid rän`kadesse rängem kõige rängem vai rängim
66 lui`k luige lui`ke luigesse vai lui`ke lui`kede lui`ki vai lui`kesid lui`kedesse
67 vaa`t vaadi vaali vaadisse vai vaa`ti vaalide vaa`te vai vaalisid vaa`tidesse
68 kim`o kimbu kim`pu kimbusse vai kim`pu kim`pude kim`pe vai kim`pusid kim`pudesse
69 õ`rn õrna õ`rna õrnasse vai õ`rna õ`rnade õ`rnu õ`rnadesse vai õrnusse õrnem kõige õrnem vai õrnim
70 kü`lm külma külma külmasse vai külma kü`lmade külmi külmadesse vai külmisse külmem kõige külmem vai külmim
71 sa`rv sarve sa`rve sarvesse vai sa`rve sa`rvede salvi vai sa`rvesid sa`rvedesse vai sarvisse
72 ha`ll halli ha`lli hallisse vai ha`lli hallide . ha`lle hallidesse hallim kõige hallim
73 t`oon tooni fooni toonisse vai t`ooni t`oonide t`oone t`oonidesse
74 pa`ks paksu pa`ksu paksusse vai pa`ksu pa`ksude pa`kse vai pa`ksusid pa`ksudesse paksem kõige paksem vai paksim
75 vär`ss värsi vär`ssi värsisse vai vär`ssi vär`sside vär`sse vai vär`ssisid vär`ssidesse
76 p`ood po`e p`oodi poe`sse vai p`oodi p`oodide p`oode vai p`oodisid p`oodidesse
77 padi padja pa`tja padjasse vai pa`tja pa`tjade pa`tju pa`tjadesse
78 tühi tühja tü`hja tühjasse vai tü`hja tü`hjade tü`hje tü`hjadesse tühjem kõige tühjem
79 sõber sõbra sõ`pra sõbrasse vai sõ`pra sõ`prade sõ`pru sõ`pradesse
80 oder odra o`tra odrasse vai o`tra o`trade o`tri o`tradesse
81 teder tedre te`tre tedresse vai te`tre te`trede te`tri vai te`tresid te`tredesse
82 õnneli`k õnneliku õnneli`kku ōnneli`kku vai õnnelikusse õnnelike vai õnneli`kkude õnneli`kke õnneli`kkudesse vai õnnelikesse õnnelikum kõige õnnelikum vai õnnelikem
83 s`uur suure suur`t suuresse vai s`uurde suurte s`uuri suurtesse vai suurisse suurem kõige suurem vai suurim
84 `uus uue uu`t uuesse vai `uude uute `uusi uutesse uuem kõige uuem vai uusim
85 va`rs varre var`t varresse vai va`rde varte va`rsi vartesse
86 k`aas kaane kaan`t kaanesse vai k`aande kaante k`aasi kaantesse
87 käsi kä`e kä`tt käe`sse vai kä`tte käte käsi kätesse
88 l`uu l`uu l`uud luu`sse l`uude vai luude lu`id l`iiudesse vai luudesse vai lui`sse
89 id`ée id`ée id`éed idée`sse id`éede id`éesid vai idé`id id`éedesse vai idéi`sse
90 ko`i ko`i ko`id koi`sse ko`ide ko`isid ko`idesse


Konjugējamie vārdi
Tipa nr. ma-inf. da-inf. tag. vsk. 1. p. impf. vsk 1. p. impf. vsk. 3.p. pav. 3. p. v-part. nud-part. kse-tag. tud-part.
91 kirjutama kirjutada kirjutan kirjutasin kirjutas kirjutagu kirjutav kirjutanud kirjutatakse kirjutatud
92 muu`tuma muu`tuda muu`tun muu`tusin muu`tus muu`tugu muu`tuv muu`tunud muu`tutakse muu`tutud
93 kõnelema kõnelda kõnelen kõnelesin kõneles kõnelgu kõnelev kõnelnud kõneldakse kõneldud
94 valama valada valan valasin valas valagu valav valanud valatakse valatud
95 esitlema esitleda vai esitella esitlen esitlesin esitles esitlegu vai esitelgu esitlev esitlenud vai esiteinud esitletakse vai esitellakse esitletud vai esiteldud
96 hü`plema hüpelda hü`plen hü`plesin hü`ples hüpelgu hü`plev hüpelnud hüpeldakse hüpeldud
97 või`tlema võidelda või`tlen või`tlesin või`tles võidelgu või`tlev võidelnud võideldakse võideldud
98 p`öörlema pöörelda p`öörlen p`öörlesin p`öörles pöörelgu p`öörlev pöörelnud pööreldakse pööreldud
99 va`idlema vaielda va`idlen va`idlesin va`idles vaielgu va`idlev vaielnud vaieldakse vaieldud
100 hü`ppama hüpata hü`ppan hü`ppasin hü`ppas hüpaku hü`ppav hüpanud hüpatakse hüpatud
101 tõu`kama tõugata tõu`kan tõu`kasin tõu`kas tõugaku tõu`kav tõuganud tõugatakse tõugatud
102 k`uulama kuulata k`uulan k`uulasin k`uulas kuulaku k`uulav kuulanud kuulatakse kuulatud
103 tõ`mbama tõmmata tõ`mban tõ`mbasin tõ`mbas tõmmaku tõ`mbav tõmmanud tõmmatakse tõmmatud
104 õ`ppima õ`ppida õpin õ`ppisin õ`ppis õ`ppigu õ`ppiv õ`ppinud õpitakse õpitud
105 lii`kuma lii`kuda liigun lii`kusin lii`kus lii`kugu lii`kuv lii`ķunud liigutakse liigutud
106 v`eerima v`eerida veerin v`eerisin v`eeris v`eerigu v`eeriv v`eerinud veeritakse veeritud
107 sü`ndima sü`ndida sünnin sü`ndisin sü`ndis sü`ndigu sü`ndiv sü`ndinud sünnitakse sünnitud
108 lugema lugeda lo`en lugesin luges lugegu lugev lugenud loe`takse loe`tud
109 pe`tma pe`tta petan pe`tsin pe`ttis pe`tku pe`ttev pe`tnud petetakse petetud
110 saa`tma saa`ta saadan saa`tsin saa`tis saa`tku saa`tev saa`tnud saadetakse saadetud
111 a`ndma a`nda annan a`ndsin a`ndis a`ndku a`ndev a`ndnud an`takse an`tud
112 p`üüdma p`üüda püüan p`üüdsin p`üüdis p`üüdku p`üüdev p`üüdnud püü`takse püü`tud
113 la`ulma la`ulda laulan la`ulsin la`ulis la`ulgu la`ulev la`ulnud la`uldakse la`uldud
114 tõ`usma tõu`sta tõusen tõ`usin tõ`usis tõu`sku tõ`usev tõ`usnud tõu`stakse tõu`stud
115 võ`ima võ`ida võ`in võisin võ`is võigu võ`iv võinud võ`idakse võ`idud