RĪGA, 2011. gada 4. janvāris

 

NOLIKUMS

 Kuratoru konkursam „Kurzemes, Vidzemes, Latvijas un Latgales  un Latgales reģionu jauniešu kultūrvides TAKAS” projektam

 

1.     VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.     Šis nolikums izsludina konkursu un nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti un vērtēti pieteikumi projekta kuratora (turpmāk – Kurators) vakancei Kurzemes, Vidzemes, Latvijas un Latgales  plānošanas reģionā realizējamajam projektam „Kurzemes, Vidzemes, Latvijas un Latgales  reģionos jauniešu kultūrvides TAKAS” (turpmāk – TAKAS).

 

1.1.     Kurzemes, Vidzemes, Latvijas un Latgales  plānošanas reģionos projekta TAKAS Kuratora vietai tiek aicināti pieteikties Kurzemes, Vidzemes, Latvijas un Latgales  reģionos kultūras, izglītības, sabiedrisko aktivitāšu vai citas sfēras juridiskas vai privātpersonas, kas spēj nodrošināt veiksmīgu projekta koordinēšanu Kurzemes, Vidzemes, Latvijas un Latgales  reģionos skolu līmenī.

1.2.     Konkursā var piedalīties pretendenti, kuri var īstenot projektu Kurzemes, Vidzemes, Latvijas un Latgales  plānošanas reģionā un kuru kompetences atbilst projekta nolikumam.

1.3.     Kuratora uzdevums būs saskaņā ar Kurzemes, Vidzemes, Latvijas un Latgales  plānošanas reģionā apstiprināto projektu (skat. Pielikumu Nr.3):

1.3.1.     piedalīties projekta nolikuma izstrādes darba grupā;

1.3.2.     piedalīties projekta izsludināšanā, koordinēšanā, veicināšanā un realizācijā;

1.3.3.     rosināt projekta dalībnieku pieteikumu iesniegšanu;

1.3.4.     piedalīties projekta dalībnieku iesniegumu vērtēšanā un virzībā.

1.4.     Projektā paredzēts piešķirt atalgojumu – 1 (vienam) Kurzemes, Vidzemes, Latvijas un Latgales  plānošanas reģionos projekta Jauniešu TAKAS Kuratoram katrā reģionā. Piešķirtā atalgojuma apjoms saskaņā ar VKKF apstiprināto projekta tāmi būs 250Ls pirms nodokļu nomaksas Kuratoriem Vidzemē un Zemgalē, bet 500Ls pirms nodokļu nomaksas Kuratoram Kurzemē.

1.5.     Projekta TAKAS realizāciju nodrošina SIA Tilde uzziņu resurss internetā letonika.lv (turpmāk – Letonika). Projektu TAKAS līdzfinansē Valsts kultūrkapitāla fonds.

1.6.     Konkurss tiek izsludināts Kurzemes, Vidzemes, Latvijas un Latgales  plānošanas reģionu portālos un portālā  www.letonika.lv.

1.7.     Projekta norise, uzdevumi un mērķi ir noteikti saskaņā ar Kurzemes, Vidzemes, Latvijas un Latgales  plānošanas reģionu kultūras pārvaldēs apstiprināto projektu „Kurzemes, Vidzemes, Latvijas un Latgales  reģionos jauniešu kultūrvides TAKAS” (skat. Pielikumu Nr.3).

1.8.     Projektu pieteikšanās termiņš Kuratoriem tiek noteikts 2011. gada 31. janvāris.

1.9.     Projekta realizēšanas termiņš tiek noteikts no 2011. gada 1. februāra līdz 1. maijam. Projektu izvērtēšana tiek noteikta līdz 2011.gada 15.maijam.

 

2.     PROJEKTA MĒRĶIS

2.1.            Izveidot Kurzemes, Vidzemes, Latvijas un Latgales  reģionosm atsevišķi un Latvijai kopumā vienojošu kultūras karti – jauniešu TAKAS – sociālu vietni, kurā skolu jaunieši ir tie, kuri veido skatījumu uz kultūrvidi, raksta mūsdienu vēsturi un atspoguļo to vidi, kurā jaunieši satiekas, izklaidējas, izglītojas utt.

2.2.            TAKAS publicēt interneta vietnē www.letonika.lv, kur tās būs bez maksas pieejamas ikvienam interneta lietotājiem

2.3.            Rezultātā tiks radītas jauniešu kultūrvides TAKAS, katrā novadā vai pilsētā izceļot tās unikalitāti un tematiski vienojot visus Latvijas reģionus.

 

3.     PROJEKTA GAITA

3.1.            Letonika izsludina TAKAS projekta Kuratora un Dalībnieku projektu pieteikumu konkursus.

3.2.     Projektus Dalībnieku konkursam aicinās pieteikt ikvienu skolu jaunieti un visas Kurzemes, Vidzemes, Latvijas un Latgales  reģionos skolas. Projektus Dalībnieku konkursam varēs pieteikt individuāli vai veidojot tos kā vienas vai vairāku klašu kopdarbu – norādot reģionu, skolu, darba grupu vai klasi, kura tiek pārstāvēta. Katrs Dalībnieku projekta pieteicējs konkursam varēs pieteikt neierobežotu skaitu projektu – jauniešu TAKAS, kuras atrodamas Kurzemes, Vidzemes, Latvijas un Latgales  reģionā,  novadā vai apdzīvotajā teritorijā.

3.3.            Koordinēt Dalībnieku TAKU iesūtīšanu būs projekta Kuratora uzdevums.

3.4.            Projektā radītais saturs būs pieejams Letonika portālā internetā ikvienam, brīvpieejas režīmā.

3.5.            Balvu fonds Dalībniekiem: Letonika bezmaksas pieslēgums 1 kalendārajam gadam un Tildes Birojs, kā arī citas – projekta atbalstītāju un sadarbības partneru balvas. 

 

4.     PROJEKTU IESNIEGŠANA

4.1.            Pēc konkursa izziņošanas Projektu pieteikumi līdz 2011. gada 31. janvārim jāiesniedz SIA Tilde, nosūtot pa pastu (pasta zīmogs 31. janvāris) vai uz e-pastu letonika@tilde.lv. Sīkāka informācija pa tālr. 67605001. Kontaktpersona – Baiba Altena. E-pasts: baiba.altena@tilde.lv

4.2.            Pieteikums sastāv no:

-   PROJEKTA KURATORA pieteikuma veidlapas (1. pielikums);

-   „Jauniešu TAKAS” KURATORA pieteikuma brīvā formā (2. pielikums)

4.3.            Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas ir pieejamas Kurzemes, Vidzemes, Latvijas un Latgales  reģionos interneta mājas lapā www.xxx.lv, kā arī organizatora www.letonika.lv mājas lapā - sadaļā „JAUNIEŠU TAKAS”.

4.4.            Pretendents, iesniedzot projekta pieteikumu, apņemas ievērot šā konkursa nolikuma noteikumus.

5.     PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

5.1.            TAKAS Kuratora kandidatūru izvēl Letonika sadarbībā ar Kurzemes, Vidzemes, Latvijas un Latgales  reģionos pārstāvi.

5.2.            PROJEKTA KURATORA pieteikuma veidlapa (1. pielikums) noteiks, vai pretendenta kompetence ir pietiekama, lai realizētu šo projektu.

5.3.            „Jauniešu TAKAS” KURATORA pieteikums brīvā formā (2. pielikums) tiks vērtēti pirmie divi punkti (atbilstība un piedāvājums) – katrs punkts ar 1-10 ballēm, kopā maksimums iespējams iegūt 20 balles. Par uzvarētāju tiks atzīts pretendents ar vislielāko punktu skaitu.

 

PROJEKTA VADĪTĀJA: BAIBA ALTENA

 

PROJEKTA KURATORA pieteikuma veidlapa (1. pielikums)
Kurzemes, Vidzemes, Latvijas un Latgales  reģionos projektu konkursa „Jauniešu TAKAS” KURATORA pieteikums 

 

REĢIONS:

 VĀRDS UZVĀRDS:

 IEŅEMAMAIS AMATS:

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Pasta adrese:
E-pasta adrese:
Telefona numurs:


 PARAKSTS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Jauniešu TAKAS” KURATORA pieteikums brīvā formā (2. pielikums)

Kurzemes, Vidzemes, Latvijas un Latgales  reģionos projektu konkursa „Kultūrvides TAKAS” KURATORA pieteikums brīvā formā.

Pieteikums iesniedzams vienā eksemplārā, latviešu valodā, noformēts uz 2 A4 formāta lapām, datordrukā.

1.     Atbilstība projekta KURATORA pienākumu pildīšanai. (ne vairāk kā 1/2 lpp)

/līdzšinējā projektu vadības pieredze un paveiktais – organizējot līdzīgus projektus Kurzemes, Vidzemes, Latvijas un Latgales  reģionos skolās/

 

 

 

 

 

2.     Jūsu aktivitātes, kuras varat piedāvāt, lai nodrošinātu veiksmīgu projekta „Jauniešu TAKAS” norisi Kurzemes, Vidzemes, Latvijas un Latgales  reģionos skolās. (ne vairāk kā 1/2 lpp)
 

 

 

3.     Pretendenta CV (ne vairāk kā 1 lpp.)

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

(3.pielikums)

1.     Projekta  apraksts

 

1.1. Projekta mērķis un uzdevumi

Radīt katram Latvijas reģionosm atsevišķi un Latvijai kopumā vienojošu kultūras karti – sociālu vietni, kurā skolu ikviens Latvijas iedzīvotājs, īpaši jaunieši ir tie, kas veido skatījumu uz kultūrvidi, raksta mūsdienu vēsturi un veido savas tradīcijas, kā tiek fiksētas un saglabātas mūsdienu vēstures liecības.

 

Piedāvāt iespēju katram Latvijas iedzīvotājam un īpaši skolu jaunietim radīt mūsdienu vēstures liecības.

 

Izmantojot plašākā latviskā izglītības uzziņu resursa internetā – www.letonika.lv – līdzšinējo pieredzi un tehnoloģijas, apkopot un publicēt savākto informāciju digitālajā vidē, tā padarot to pieejamu ikvienam interneta lietotājam kā Latvijā tā ārvalstīs, kā arī nodrošinot projekta ilgtspējību.

 

Izmantojot iespējas, kuras sniedz letonika.lv sadarbība ar visām publiskajām bibliotēkām Latvijā, radīt bibliotēkām iespēju „iedegt” Latvijas reģionu iedzīvotājus, īpaši jauniešus par to vietu Latvijā, kurā viņi dzīvo.

 

Organizējot konkursus skolu projektu nedēļās vai līdzīgos pasākumos, paralēli iesaistot arī Latvijas reģionu iedzīvotājus, bibliotekārus, skolotājus, novadpētniecības speciālistus un reģionālos mēdijus, Latvijas reģionu iedzīvotāji un skolu jaunieši, atbilstoši nolikumā ietvertajām tēmām – izvēlas TAKAS, kuras vēlas aprakstīt.

 

Iecere paredz piedāvāt aprakstīt tās kultūrvides TAKAS, kuras ir ikdienā un sadzīvē visiecienītākās. Kā viens no projekta kritērijiem tiks izvirzīts: nedublēt jau pieejamo un plašsaziņā publicēto informāciju, bet mudināt atklāt atšķirīgu redzējumu uz jau zināmām, kā arī atklāt citiem līdz šim maz zināmas Vietas, Notikumus, Personālijas. Aprakstot un ar vizuālajiem materiāliem papildinot aprakstus, paredzēts veidot ne tikai mūsdienu skatījumu, bet arī pētīt izvēlēto vietu, notikumu un personāliju pagātni. Apsekojot tos, apkopojot nostāstus par tiem, fotografējot un veidojot pašu aprakstus par izvēlētajiem objektiem, taps Latvijas TAKAS – ieraudzītas un aprakstītas Latvijas iedzīvotāju un jauniešu acīm.


Piemēram:
RANDIŅU jeb BUČU TAKA (iecienītākās satikšanās vietas);

ExTREME TAKA (vietas, kur jaunieši nodarbojas ar ekstrēmajiem sporta veidiem);

SKAISTĀKIE SAULRIETI (vietas, kur vislabāk var novērot saulrietu);

PELDVIETAS (vietas pie ezeriem, karjerās, upēs, kur ir labas peldvietas);

NESKARTĀ DABA (cilvēku roku neskartās vietas);

SLĒPOTĀJIEM, RITEŅBRAUCĒJIEM (mazāk zināmas sportam piemērotas trases);

PAGRĪDES(Underground) TAKA (interesantas un netradicionālas vietas);

CILVĒKI, KURI ZINA (cilvēki, kuri var un būtu gatavi pastāstīt par: vēsturi, tautu tērpiem, zvejošanu, aušanu, metāla kalšanu, amatniecību un citiem novada amatiem....)

MANA ZEMGALE, LATGALE, KURZEME, VIDZEME (mīļākā, jaukākā, sirdij tuvākā vieta)

Un citas – jauniešu ieteiktas un veidotas.

 

1.2.Projekta realizācijas vieta
Visa Latvijas reģionālā teritorija. Plānots aktivitātē iesaistīt visu Latvijas reģionu novadus.
Projekta rezultātu publicēšana – www.letonika.lv; www.bibliotekas.lv

 

 

 

 

 

1.3. Projekta nepieciešamības pamatojums.

Ar šo projektu vēlamies radīt līdz šim nepastāvošu tradīciju un jaunradi – ikviena Latvijas iedzīvotāja, īpaši - jauniešu Latvijas kultūrvides TAKU veidošanu. Jaunieši ir tie, kas gatavi radoši darboties, ja viņus ieinteresē, uzrunā un motivē, rada iespēju alternatīvi paraudzīties un izpaust savu viedokli par apkārtējo. Jaunieši ir tie, kuri padara ‘dzīvu’ šodienu, sasaistot pagātni un nākotni, bez kuru līdzdalības lokālajai kultūrvidei nav attīstības. Ar šādas kustības iniciēšanu tiks veicināts ne tikai nacionālpatriotiskus, bet arī sniegtas iespējas iegūt izpētes procesa iemaņas – sasniedzot reāli dzīvē izmantojamu un pielietojamu rezultātu gan mācību procesā, gan tūrisma procesu veicināšanā Latvijas reģionos, reģionos kultūrvides atpazīstamības veidošanā. Uzrunājot skolu jauniešus un motivējot tos veidot sintēzi starp reālu kultūrvides izpētes procesu dabā un savā sociālajā lokā, tiks panākts vēlamais rezultāts - skolu jauniešu aktivizēšana un pašiniciatīvas motivēšana savas apkārtnes kultūrvides veidošanā un apzināšanā, atklājot kultūrvides izziņas procesu ne tikai kā piedzīvojumu pašiem sev. Meklējot vēsturiskas liecības par vidi, kurā tie uzturas, un sasaistot iegūto informāciju ar jauniešiem aktuālām aktivitātēm, notiks informācijas pārnese citām sabiedrības grupām, bagātināta ar īpašo, jauniešiem raksturīgo skatījumu. Projekts tiks realizēts, sabiedrībai Tilde un tās veidotajam izglītības un kultūras portālam letonika.lv sadarbojoties ar  v/a „Kultūras informācijas sistēmas”, Latvijas reģionālajām institūcijām – bibliotēkām, tūrisma centriem, skolām, medijiem – tādējādi iniciējot, aktivizējot un veicinot norises reģionā, vērstas uz Latvijas kultūrvides saglabāšanu, popularizēšanu un attīstību kā sociālajā, tā digitālajā vidē.


1.4. Projekta realizācijas gaitas apraksts/aktivitātes.

1.           Projekta nolikuma izstrāde, izsludināšana.
SIA Tilde, letonika.lv – sadarbībā ar v/a Kultūras informācijas sistēmas un LATVIJAS reģionu pašvaldībām izstrādā projekta nolikumu, izsludina projektu LATVIJAS reģionu mērogā.

 

2.           Projekta dalībnieku pieteikšana, kontaktpersonas izvēlēšana.
Skolas un iedzīvotāji piesaka savu dalību projektā. Katrā reģionā tiek izvēlēts atbildīgais - projekta KURATORS, ar kuru letonika veido sadarbību, lai veiksmīgi realizētu projekta ieceres.

 

3.           Satura un vides radīšana.
Projekta dalībnieki gatavo saturu, norit objektu apsekošana, aprakstīšana, fotogrāfēšana, video un audio materiālu radīšana. Letonika.lv uz projekta norises laiku visām iesaistītajām skolām piešķir letonika.lv resursu - brīvpieejas lietošanai.

Tilde rada administratīvo vidi, kura paredz iespēju projekta dalībniekiem saturu attālināti un pašiem publiskot Letonika.lv.

 

4.           Projekta pirmās atlases kārta.

Tiek izvēlēti 4 projektu KURATORI, katrā Latvijas reģionā viens.

5.           Projekta otrā kārta.

Projektu KURATORU vadībā, tiek veikta atlasītā satura izvērtēšana. Saturs publiskots Letonikas radītajā vidē. Projektu dalībnieki var startēt gan grupās, gan individuāli – atbilstoši nolikumam, kurš tiks īpaši paredzēts projektu dalībniekiem.

 

Projekta fināls, labāko noteikšana un apbalvošana.
Saskaņojot aktivitātes LATVIJAS reģionos, sadarbībā ar reģionu bibliotēkām, atlasītais saturs tiek prezentēts visām iesaistītajām pusēm. Kompetenta žūrija izvērtē labākās TAKAS un tiek noteikti uzvarētāji. SIA Tilde un letonika.lv projekts piešķir balvas labākajiem. Balvās: datorprogrammas Tildes Birojs (mājas versija), Letonika.lv abonements 1 gadam kā arī sadarbības partneru balvas. Tiks domāts par balvām arī aktīvākajiem skolu pedagogiem, kuri savus skolniekus būs motivējuši un sasnieguši ievērojamus rezultātus. LATVIJAS reģionos  kultūras pārvalde, kura iesaistās un atbalsta projektu, arī saņem SIA Tilde balvas: datorprogrammas Tildes Birojs (mājas versija), Letonika.lv abonementu 1 gadam.1.5.          Sagaidāmie rezultāti.

Lielākais ieguvējs būs tas Latvijas iedzīvotājs, kurš būs ar citām acīm apskatījies uz to vidi, kurā dzīvo, uzzinājis ko jaunu un iemācījies to aprakstīt un pasniegt plašākai auditorijai saistošā formā. Projektā plānojam uz vismaz 20% Latvijas reģionu skolu atsaucību, plānotais dalībnieku skaits skolās – vismaz 1000. Otrs lielākais ieguvējs būs tās atbalsta institūcijas novados, kura iesaistīsies Kultūrvides TAKAS veidošanā, jo šajās aktivitātēs tiek plānots rīkot pasākumus un piesaistīt ļoti plašu un dažādu auditoriju, aktivizējot reģionos lokālo pasākumu ekovidi. Sadarbībā ar medijiem plānoti publicitātes pasākumi visas Latvijas mērogā. Ieguvējs būs Latvijas reģions kopumā, kas tiks pilnvērtīgi un atraktīvi pārstāvēts Latvijas TAKU kopējā kultūrkartē. Projekta ietvaros tapušās jauniešu veidotās Latvijas reģionos interaktīvās TAKAS tiks publicētas letonika.lv portālā, tā nogādājot rezultātu pie interesentiem. Jau šobrīd letonika.lv unikālo apmeklētāju skaits ir ap 80 000 mēnesī, kopējais apmeklējumu skaits – ap 200 000 apmeklētāju mēnesī. Projekts tiks realizēts, ieviešot to kā jaunu tradīciju Latvijas reģionos. Tas ir viegli atkārtojams arī turpmāk, iesaistot arvien jaunus interesentus Latvijas kultūrvides pētīšanā un popularizēšanā. Apkopotā informācija tiks publiskota atvērtā interneta vidē  - letonika.lv – kas nodrošina projekta rezultātu pieejamību un nepārtrauktību arī pēc projekta noslēguma, ļaujot projektam turpināties un attīstīties arī pēc tā noslēguma termiņa. Virtuālais kultūrvēstures ceļvedis tiks veidots kā nākotnē un pa kārtām paplašināms projekts. To varēs papildināt ar jauniem objektiem un pievienot tiem multivides materiālus, kā arī atjaunot vai papildināt informāciju par tiem. Attīstot šo projektu, nākotnē iespējams pielāgot saturu izmantojamībai ārpus Interneta vides, piem., uz citām mobilajām platformām. Projekta gaitā radītie materiāli būs pieejami arī mūsu partneriem (bibliotēkām uc.), kas varēs tos tālāk izmantot savām vajadzībām. Radīt iespēju jauniešiem pašiem piedāvāt savu skatījumu uz vidi, kuru tie apdzīvo, veido un saglabās, ir būtiskākā šī projekta inovācija. Atšķirīgs skatījums uz Latvijas reģionā esošo kultūrvidi, skats ar jaunās paaudzes acīm. Projekts ir iespēja citādi popularizēt Latvijas reģionu, uzrunājot auditoriju, kas līdz šim nav tik aktīva un atsaucīga. Iespēja veidot savu – Latvijas kultūrkarti pašiem, katram Latvijas iedzīvotājam, tādējādi iegūstot netradicionālāku, bet ‘tuvāku’ skatījumu, atklājot nezināmo un citādo Latviju. Tā ir iespēja ikvienam Latvijas iedzīvotājam parādīt to Latviju, kas ir viņa sirdij tuvākā.

 

1.6. Projekta mērķauditorijas apraksts.

Projekts aptvers visus Latvijas reģionus – tādējādi ikvienam Latvijas iedzīvotājam būs iespēja iesaistīties un līdzdarboties projektā. Īpaši uzrunājot jauniešus caur moderno tehnoloģiju iespējām viņi tiks aktivizēti un motivēti kultūrvides veidošanai un apzināšanai, un veicināta viņu piederības sajūta Latvijai, lepnums par to. Jauniešu veidotās TAKAS, viņu skats uz savu reģionu tiks publicēti letonika.lv, kur ar tām varēs iepazīties citi Latvijas jaunieši un jebkurš interneta lietotājs. Latvijas kontekstā šis projekts sniegs būtisku ieguldījumu un tiks radīta kā paliekoša vērtība, kura būs izmantojama gan izziņas, gan Latvijas reģionos kultūrvides popularizēšanas nolūkos. Apkopotā informācija tiks nodota sadarbības partneriem, to būs iespējams izmantot arī citiem, viņiem saistošiem mērķiem. Latvijas iedzīvotāju labākie rezultāti tiks publiskoti Latvijas bibliotēku portālā www.biblioteka.lv. Notiks reģionālās aktivitātes skolās un bibliotēkās,  veicinot reģionos kultūras dzīvi kopumā. Projekts tiks realizēts, ieviešot to kā jaunu tradīciju Latvijas reģionos – īpaši skolu jauniešu dzīvē. Motivējot pašiniciatīvu, kultūrpatriotismu un apbalvojot sasniegumus ar atbilstošām SIA Tilde produktu balvām, vēlamies sniegt būtisku ieguldījumu Latvijas reģionos kultūrvides atpazīstamības veidošanā.