Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas Vidusskolas Pedagogu dzīves takas

Dainas Tukišas ceļš uz mūziku

Latgales reģions, Rēzeknes pilsēta, Atbrīvošanas aleja 56, Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas Vidusskola

Daina Tukiša dzimusi 1941.gada 13.jūnijā zemnieku ģimenē. Dainas Tukišas bērnības gadi pagāja kara laikā. Skolotājas Dainas Tukišas mamma un tētis bijuši lieli dziedātāji, no kuriem arī Daina mantojusi labu balsi un mīlestību uz dziesmu un mūziku. Sevišķi Dainas Tukišas tētim bijusi skaista balss.

1948. gadā Daina Tukiša uzsāk mācības Balvu rajona Vectilžas 7 gadīgajā skolā , kuru absolvēja 1956. gadā. Mācoties pamatskolā Dainai Tukišai, bija ārkārtīgi mīļa un izcila mūzikas skolotāja Alma Stūre. Pateicoties viņai, Daina iepazina pirmās notis, iepazinās ar klavieru klaviatūru, dziedāja solo skolas pasākumos, dziedāja skolas korī. Pēc skolas beigšanas skolotāja Alma Stūre mudināja Dainu Tukišu stāties mūzikas vidusskolā. Dzīvesvietai tuvākā pilsēta bija Balvi un tajā laikā tur mūzikas vidusskolas nebija, tāpēc sākumā mamma ar tēti domāja laist Dainu mācīties Cēsu mūzikas vidusskolā . 1956. gadā Rēzeknē tika atvērta mūzikas vidusskola un tā Daina Tukiša iestājās Rēzeknes mūzikas vidusskolā kordiriģentu nodaļā. Pirmajā kursā kordiriģentu nodaļā tika uzņemti 23 audzēkņi, klavieru nodaļā uzņēma divas meitenes, kuras bija Rēzeknē beigušas bērnu mūzikas skolu, un divi vijolnieki. Daina atnāca mācīties uz Rēzekni kā lauku bērns, uz visu skatījās lielām platām acīm, visu kāri uzņēma, viss patika, viss viņai šķita ļoti interesanti. Daina Tukiša atceras, ka viņi bijuši centīgi bērni, viņiem neesot bijušas lielas prasības.

Daina Tukiša aktīvi piedalījās skolas dzīvē. Skolā bija arī deju pulciņš. Puišu bija maz, skolotāja atceras kā dejojuši deju „Viens puisītis meitiņām”. Rēzeknes mūzikas vidusskolā spēlējuši arī teātri. Bija iestudētas izrādes A.Upītis ” Dzimumdienas rītā”, luga ”Meitenes sirsniņa’’. Daina Tukiša atceras, ka R.Blaumaņa „Trīnes grēkos” spēlējusi Rembēnieti. Skolas dzīve bija ļoti interesanta. Tajā laikā bija skolas aģitbrigādes, un tad tika sagatavota programmiņa ar kordziesmiņām, ar solodziesmiņām un skolēni brauca uz kultūras namiem uzstāties. Daina Tukiša atceras, ka skolotāji bijuši ļoti atsaucīgi, bijis viegli uzsākt darba gaitas jo varēja griezties pēc padoma pie jebkura no skolas skolotājiem, gan skolotāja Ulda Baloža, gan skolotājas Mežinskas. Viņi vienmēr palīdzēja, neliedza padoma, atbalstīja, konsultēja.

Dainas Tukišas kurss bija pirmais izlaidums, Rēzeknes mūzikas vidusskolu absolvēja 1960.gadā. Visus mācību gadus Daina Tukiša dziedāja pilsētas koros un skolas korī. No 1960.gada sāka dziedāt sieviešu vokālajā ansamblī „Latgale”, kuru vadīja skolotāja Mežinska. Mūzikas vidusskolā Dainas Tukišas skolotāja bija Antoņina Mežinska, ārkārtīgi prasīga skolotāja un viņa daudz deva Dainas un kursa biedru izaugsmē. Jau Rēzeknes mūzikas vidusskolas mācību laikā skolotāja Mežinska audzēkņus radināja darbam ar koriem. Viņa pati strādāja ar Preiļu rajona skolotāju kori un, braucot uz mēģinājumiem, ņēma līdzi savus audzēkņus palīdzēt iemācīt koristiem kora balsis. Tur bija audzēkņu pirmā prakse.

1959. gadā, kad Daina Tukiša mācījās mūzikas vidusskolas 4. kursā, viņa sāka strādāt Rēzeknes rajona Čornajas ciema padomes kolhozā „Draudzība”- vadīja sieviešu kori. 1960. gadā Daugavpilī bija Latgales dziesmu svētki un Dainas Tukišas vadītais korītis ieņēma godpilno otro vietu. Repertuārā bija smagas dziesmas. Aldonis Kalniņš „Latgalei” un protamas arī padomju laika dziesmas, arī latviešu tautas dziesmas, latviešu komponistu dziesmas. Tajā laikā sieviešu koru bija maz, Rēzeknes rajonā šis koris pirmā lakstīgala.

Beidzot Rēzeknes mūzikas vidusskolu, valsts eksāmens notika Rēzeknē, un eksāmenu komisijas priekšsēdētājs bija Klements Mediņš. Pirms eksāmena bija koru skate un viņš jau dzirdēja un redzējaDainu Tukišu kā kora vadītāju. 1960. gadā Daina Tukiša iestājās Rīgā Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā kordiriģentu fakultātē neklātienes nodaļā. Tajā laikā neklātienes nodaļā bija jāmācās seši gadi. Daina Tukiša mācījās pie skolotāja Klementa Mediņa. Viņš bija ļoti sirsnīgs un dzīvesgudrs skolotājs. Viņš saviem audzēkņiem bija tikpat kā tēvs.

Paralēli pēc Rēzeknes mūzikas vidusskolas beigšanas Dainu Tukišu nosūtīja strādāt uz Rēzeknes rajona Bērzgales vidusskolu. Divus gadus nostrādāja Bērzgales vidusskolā kā dziedāšanas skolotāja. No 1962.gada 1. septembra sāka strādāt Rēzeknes mūzikas vidusskolā un nostrādāja līdz 2009. gada 1. jūlijam. No 1962.gada līdz 1973. gada 10.janvārim strādāja kā skolotāja – mācija solfedžo, mūzikas literatūru. Vēlāk strādājot kā mācību daļas pārzine paralēli mācīja vispārējās klavieres. Grupu stundas vairs nepasniedza, jo vietniekiem paralēli administratīvajam darbam nedrīkstēja mācīt vairāk nekā 12 stundas. No 1973. gada 10.janvāra Daina Tukiša sāka strādāt Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā par mācību daļas vadītāju. Laikā gaitā tie nosaukumi mainījās – gan mācību pārzine, gan direktora vietniece. Tā nostrādāja līdz 2009.gada 1.jūlijam. 12 gadus nostrādāja jau kā pensionāre.

Liels darba stāžs šajā darbā, kā mācību daļas vadītāja nostrādāja 37,5 gadus. Kā skolotāja, kā koru vadītāja nostrādāju 50 gadus.No 1960. -1968. gadam Rēzeknē pastāvēja sieviešu vokālais ansamblis „Latgale” un tas skaitījās viens no labākajiem republikā. Sākumā šajā ansamblī dziedāja četras sievas - bija kā kvartets- skolotāja Slišāne, skolotāja Milaševiča, skolotāja Mežinska un operdziedātāja Anna Šņukute, vēlāk ansamblis izauga kā dubultkvartets. Daina Tukiša pievienojās jau dubultkvartetā. Ansamblim „Latgale” bija ļoti plaša koncertdarbība. Skatēs ieņema pirmās vietas. Sieviešu ansamblis „Latgale” kopā ar tautas kori „Dzintars” koncertēja Bulgārijā Sofijā. Tur bija pilsētu sadraudzības dienas. Dziedāja gan kopā ar kori, gan atsevišķi kā ansamblis. Ansamblis daudz ceļoja un uzstājās gan Latvijā, gan ārzemēs - Aizkarpatos, Moldāvijā, Baltkrievijā, Ukrainā. Ar ansambli ”Latgale” Daina Tukiša piedalījās Latvijas PSR kultūras dienās Moldāvijā kopā ar tautas deju ansambli „Ritenītis”. Bija lieli panākumi, ar koncertiem izbraukāja visu Moldāviju. Ir koncertējuši Gruzijā.

1956.gadā ar kori „Ezerzeme” piedalījās Latgales kultūras nedēļā Rīgā.1967. gadā skolotāja Slišāne, Dainas Tukišas kursabiedrene nodibināja sieviešu kori pie Rēzeknes slimnīcas. Ilgus gadus kori ar panākumiem vadīja Emīlija Slišāne un Daina Tukiša tur sāka strādāt paralēli kā kormeistars. Šim korim bija lieli panākumi - piešķira tautas kora nosaukumu. Korim izvēlējās nosaukumu „Medicus”. Tas ilgus gadus ir bijis viens no valsts labākajiem koriem, piedaloties gan sava novada pasākumos un svētkos, gan esot Latvijas Dziesmu un deju svētku un Sieviešu un vīru koru svētku aktīvs dalībnieks.

Padomju laikā Dainai Tukišai ir bijuši dažādi sabiedriskie darbi – gan bijusi politinformators darbavietā, bija kursa audzinātāja, strādāja par prakses nodaļas vadītāju. Vismaz 20 gadus Daina Tukiša bija Rēzeknes pilsētas un rajona tautas tiesas piesēdētāja. Apmēram 6-8 gadus Daina Tukiša vadīja Rēzeknes PMK-22 (melioratoru)sieviešu vokālo ansambli. Preiļos republikas zonālajā skatē šis ansamblis ieguva 3.vietu.

Daina Tukiša strādāja vienmēr un visur ar lielu atbildību un uzņēmību, tāpēc arī vienmēr ir bijuši arī lielāki vai mazāki panākumi un saņemti arī apbalvojumi:
- Rēzeknes pilsētas goda raksti par ilggadēju un radošu darbību muzikālajā jomā,
- „Mākslinieciskās pašdarbības teicamniece” nozīmīte – 1960. gadā par ansambļa ”Latgale” vadīšanu;
- 1978. gadā par kora „Medicus” vadīšanu,
- 1982.gadā apbalvotā kā Latvijas PSR nopelniem bagātā pasniedzēja.
- 1981. gadā Vissavienības tautas sasniegumu izstādē tika rīkots koru konkurss, kurā iegūta bronzas medaļa par trešo vietu ar tautas kori „Medicus”;
- Dainu Tukišu apbalvoja ar vissavienības tautas sasniegumu izstādes bronzas medaļu, Latvijas PSR centrālās arodbiedrību padomes goda raksts,
- Veselības ministrijas goda raksts par augstiem sasniegumiem mākslinieciskajā pašdarbībā,
- 2007. gadā Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atzinības raksts par ilggadīgu radošu pedagoģisko darbu.
Ir daudzas pateicības bijušas. Savu izvēli dzīvi saistīt ar mūziku Daina Tukiša nekad nav nožēlojusi, jo darbs ar cilvēkiem, darbs skolā ir bijis radošs, interesants.

Apskates objekts iekļauts TAKĀ: J. Ivanova Rēzeknes Mūzikas Vidusskolas Pedagogu dzīves takas

Objekta iesniedzējs - Iluta Igaune

Latvijas kultūrvides TAKAS kuratore Latgales reģionā - Valda Čakša

Foto: J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas pasniedzēju kolektīvs