Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Medumu pagasta dārgumi

Lauceses upes baseins

Latgales reģions, Medumu pagasts, gar Latvijas - Lietuvas robežu

Medumu ūdeņi pieder Lauceses upes baseinam. Lauceses baseins ir 728 km 2. Baseinā ir 106 ezeri (24 Medumu pagasta ezeri), 33 pietekas, no tām lielākās Kumpota, Grendze, Ilgas upīte un Pakrāce, kas tek Medumu teritorijā.Lauceses upe iztek no Smelīnes ezera un 29 km garumā tek pa Sēlijas paugurvalni. Zemākā daļa Lauceses ielejai ir 97,8 m virs jūras līmeņa pie Pakrāces ietekas. Lauceses ielejā pamatiežus klāj 10 m bieza kvartāra noguluma sega. Kvartāra nogulumus veidoja pēdējais apledojums. Lauceses ielejā izplatītas fluvioglaciālās smiltis – grants un smiltis.Lauceses upe visa garumā stipri meandrē. Tās krasti vietām ir stāvi, 2-5 m augsti, nobrukuši un viegli izskalojami. Tā kā akmeņainā pamatmorēna upju gultnēs vietām ir izskalota, tur ir radušies laukakmeņu sablīvējumi un nelielas krāces. Upes kritums ir 73 m, relatīvais kritums augštecē 3,2 m/km, lejāk – 0,8 m/km. Upes iztekas posmā ir liela straume un daudz akmeņu.Lauceses upei bija bagāta zivju pasaule: sapali, sīgas, asari, līdakas, raudas, ruduļi, plauži, mazais sams un citas zivis, bet ar katru gadu zivju kļūst mazāk, jo upei ir liels piesārņojums.Lauceses upes kreisās pietekas ir Pakrāce un Medumu upīte. Pakrāce iztek no Sventes ezera, ir 11 km gara, tā ir robežupe starp Medumu un Kalkūnes pagastiem. Pakrāces upes ūdeņi ir tīrāki nekā otras Lauceses labās pietekas Kumpotas upei. Pakrāces upē tika izveidots Pakrāces dzirnavezers, kura platība ir vairāk par 1 ha. Medumu upīte sākas Medumu ezerā, tek caur Bezvārda un Grāveļa ezeriem un ietek Lauceses upē pie „Auzāniem”. Lauceses upes labās pietekas ir Kumpotas upe un Grendzes upīte. Kumpotas upe ir 29,8 km gara. Tā ir robežupe starp Latviju un Lietuvu. Upes kritums ir 59,9 m, krasti ir augsti un stāvi. Upe sākas Lietuvā, Medumu pagastā upe tek cauri Grendzes ezeram, Lielajam un Mazajam Kumpota ezeriem. Kumpotas upei ir 15 pietekas, kopgarums ir 45 km. Grendzes upīte sākas Robežas ezerā un tek caur Verbovskas ezeru, pie „Avotiņiem” ietek Lauceses upē.

Medumu pagasta upēm ir jaukta ūdensguve: sniega, lietus un pazemes ūdeņi. Pavasarī ūdens līmenis upēs ir ļoti paaugstināts, bet vasarā un ziemā tām ir raksturīgs salīdzinoši zems ūdens līmenis. Ziemā upēs neveidojas stabila ledus sega, ledus veidojas decembrī un saglabājas 110 – 130 dienu. Lauceses senleja atrodas zemāk par pārējo teritoriju – vidēji apmēram 98 – 110 m virs jūras līmeņa, kas nosaka šīs teritorijas applūšanu ļoti augstos pavasara palos vai arī spēcīgu lietusgāžu plūdu gadījumos. Lauceses upes ieleja ir bagāta ar avotiem.

Apskates objekts iekļauts TAKĀ: Medumu pagasta dārgumi

Objekta iesniedzējs: Miropija Petkune

Darba grupa: Medumu vidusskolas Vides draugu klubs

Latvijas kultūrvides TAKAS kurators Latgales reģionā: Ilona Skorodihina

Izmantotā literatūra:

  1. Skolēnu ekspedīcijas materiāli

Skatīt arī: