Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Čaks
Atrasto rezultātu skaits: 49

Avangardisms Dzejas vārdnīca
... objektu estētiskā funkcijā (piem., ‘ateja’ A.Čaka poēmā Ateja) vai arī estētisku objektu izmantot neestētiskā funkcijā sk. piemēram, A.Čaka dzejolī Uz jaunā pontonu tilta tradicionālā poētisma ‘mirdzošs dārgakmens’ izmantojumu: “izdzēst kā lukturi/ ar dūres triecienu/... / no kunga gaļīgās ...

Laiks Dzejas vārdnīca
... ledus karameles “Dāmu pirkstiņi”! Pastaigas ar Čaku - pastaigas bariņā rokās saķērušamies pa toreiz vēl auto braucēju neapdraudēto Vidzemes šoseju ar Čaka plānajām burtnīciņām rokās. Es ilgus gadus turējos pie tā, kas bija tik tuvs. Bet man pašam nebija ko zvārguļot!... !” M.Čaklais: ...

Kosmopolītu lieta Dzejas vārdnīca
... sapulce), kā arī publikācijās presē apsūdzēja A.Čaku, J.Grotu, J.Plaudi, teātra kritiķi J.Pabērzu. Visasākā bija vēršanās tieši pret A.Čaka dzeju un viņa teātra recenzijām, kurā oficiālie kritizētāji saskatīja formālisma pazīmes, kas esot kaitīgas un steigā izskaužamas ... (I.Muižnieks ...

Plaģiāts Dzejas vārdnīca
... Viens no tādiem ir nostāsts par to, ka A.Čaka dzejoli Atzīšanās (“Miglā asaro logs, ko tur liegties nav vērts”), kas publ. 1930.g., esot uzrakstījusi viņa kvēla pielūdzēja, toreiz ģimnāziste Anna Lucs. Viņa esot iedevusi šo līdz ar citiem dzejoļiem A.Čakam, kad tas sēdējis ... kafejnīcā. ...

Epatāža Dzejas vārdnīca
... saistīti, piemēram, jampampi (sk.), A.Čaka agrīnās dzejas izaicinošais tonis, Anšlava Eglīša acīs krītošais apģērbs 1930.g., publiski postmodernistu Dzejas dienu lasījumi Centrāltirgus gaļas paviljonā utml. “Man viņš / Anšlavs Eglītis/ arī nemaz nepatika. Viņš bija uzkrītošs. Žakete ar lielām ...

Poētismi Dzejas vārdnīca
... noteiktā kontekstā, padara par p. (piem., ‘ateja’ A.Čaka dzejā). sk. arī U.Bērziņa dzej. krāj. Poētisms baltkrievs (1984). V.Zeps 1995.g. izveidoja sarakstu Vārdi, kurus latviešu valodā biežāk lieto dzejā nekā prozā , atsevišķi izdalot vārdus, kas prozā vispār neparādās, to skaitā ‘banga ...

Varianti Dzejas vārdnīca
... Stumbrs Variācijas par A.Čaka tēmu , Variācija par romantisku tēmu , A.Ivaska Variācija par Knuta Skujenieka dzejoli , Variācija par Ivara Ivaska dzejoli , A.Kaugars Variācija par Ausekļa tēmu , O.Vācietis, O.Stumbrs I.Lindbergs, I.Auziņš Variācijas , E.Plaudis Čigāna variācija, Federiko (vēl viena variācija ...

Poētika Dzejas vārdnīca
... paņēmienu kopums (‘Raiņa dzejas poētika’, ‘A.Čaka dzejas poētika’). P. jēdziens izveidojās sengr. tradīcijā, to izstrādāja un pamatoja Platons un Aristotelis. Sākotnēji p. bija gramatikas sastāvdaļa un ietvēra zinības, kā pareizi izteikties un kā pareizi saprast dzejnieku sacerētos darbus. Aristotelis ...

Manifesti literārie Dzejas vārdnīca
... raksturs ir vairākiem A.Čaka rakstiem, piem., Mans reveranss dzīvei (žurn. Trauksme, 1919, Nr.2), Kamdēļ mēs esam huligāni un pesimisti? (žurn. Daugava, 1929, Nr.10). Pad. laikā nekādi m. nevarēja būt, varbūt tāpēc pēcpadomju laikā - īpaši 20. un 21.gs. mijā jaunā rakstn. paaudze izjuta m. rakstīšanas ...

Formālā skola un metode Dzejas vārdnīca
... Valtera, E.Sūnas, R.Egles, A.Čaka, J.Plauža u.c. 1920. - 1930.g. lit.krit. un lit.zin. darbiem. Interese par formālās metodes paņēmieniem latv. dzejas pētn. (ar kr. lit.zin. starpniecību) atjaunojās 1970.g. (R.Veidemane, I.Čaklā, A.Kubuliņa, O.Kravalis, J.Kursīte). Sal.socioloģiskā skola un metode

Franču grupa Dzejas vārdnīca
... Eriku Ādamsonu, nolasīja viņai veltītos Aleksandra Čaka nepublicētos dzejoļus, referēja par V.Majakovska dzeju. Stērstes kundze arī nolasīja pa kādam savam dzejolim, pakavējās atmiņās par saviem studiju gadiem Pēterpils konservatorijā un Sorbonnas universitātē Parīzē.”

In medias res Dzejas vārdnīca
... tam ļaujot darbībai iet savu gaitu. Tā, piem., A.Čaka strēlnieku eps Mūžības skartie sākas ar eksotiski ietonētu teksta daļu, kas sacerēts metriskajā prozā, ar atskaņām, kuras drīz vien turpat pārtrauc lauztās, strupās rindās izteikts galvenais teicamais par strēlniekiem (zīmīgs arī šīs pirmās ...

Samizdats Dzejas vārdnīca
... ar roku pārrakstīt Mildas Grīnfeldes saglabāto Čaka Lakstīgala dzied basu, tāpat radās iespējas pārrakstīt arī Erika /Ādamsona/ vācu laika dzejoļu grāmatu Sapņu pīpe, kas Rīgā figurēja ne vienā vien rokrakstā.” “1964.g. 10.jūlijā /Aleksandrs/ Pelēcis Šai laikā A.Pelēcis atradās izsūtījumā ...

Dziesma Dzejas vārdnīca
... dzejas žanru (samērā daudz J.Medenim, F.Bārdam, A.Čakam, E.Ādamsonam, V.Krāslavietim u.c.). 20.gs. termins d. visbiežāk apzīmē lirisku dzejoli, parasti īsajos trīspēdu vai četrpēdu pantmēros (E.Ķezbere, I.Lindbergs), piemēram, Zils kā debess, balts kā sniegs, Sārts kā rožu lapa Jādarina, kā mums ...

Stils Dzejas vārdnīca
... stils) vai atsevišķam rakstniekam (Raiņa s., Čaka s.). Bez tam terminu s. kopš antīkajiem laikiem poētikās lietoja, lai izteiktu 3 atšķirīgus izteiksmes veidus (augstais, vidējais un zemais s.). Šo triju s. ilustrācijai antīkie gramatiķi (poētika toreiz ietilpa gramatikas sastāvā) parasti nosauca trīs ...