Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Auseklis
Atrasto rezultātu skaits: 34

Proklīze Dzejas vārdnīca
... “Viņš augšā sauca laipnīgi” (Auseklis), kur četrpēdu jambā sacerētajā rindā vienzilbju vārda ‘viņš ...

Patriotisms Dzejas vārdnīca
... jēdziens, kas tika aktualizēts rom. dzejā (J.Alunāns, Auseklis, A.Pumpurs), tika mākslīgi paplašināts pad. oficiālajā lit.zin., apzīmējot uzticības, padevības un mīlestības izpausmi attiecībā pret Pad. Savienību. P. bija jāaizstāj mīlestība pret savu tautu, ko uzskatīja par mazāku, sīkāku un mazvērtīgāku ...

Topogrāfiskā dzeja Dzejas vārdnīca
... dzejā 19.gs. otrajā pusē (Auseklis Pie Salacas, Staburadze , A.Pumpurs Pie Daugavas ), bet arī 20.gs. (J.Medenis, E.Virza, F.Dziesma, A.Vējāns, Ā.Elksne, M.Meirāne). T.d. var būt veltīta kā dzimtās zemes, dzimtās puses savdabības, skaistuma aprakstīšanai (Ā.Elksnes Aizkraukles ...

Jaunlatvieši Dzejas vārdnīca
... Biezbārža, J.Alunāna, Ausekļa, F.Brīvzemnieka, K.Barona, A.Pumpura, J.Zvaigznītes, A.Līventāla, E.Dinsberģa, J.Neikena, J.Ruģēna un vēl vairāku citu vārdiem. J. savā literārajā un praktiskajā darbībā akcentēja nacionālo ideju, gūstot ietekmi no G.Merķeļa sacerējumiem ( ... Latvieši, Vidzemes ...

Epitāfija Dzejas vārdnīca
... veidotu epitāfiju - satīru J.Neikenam veltījis Auseklis: Neraugies velti uz kalniem, ka godības nespēj nojēgt, Eedomu Lai saglabātu akrostihā ieslēpto adresātu, saglabājam Ausekļa laika divskaņu atveidošanas formu, kurā ‘ie’ tika atveidots ar ‘ee’. nabadzīgs tārps! Zūstības likumu vergs! Jauzdams ...

Balāde Dzejas vārdnīca
... Ļermontovs; latv. - J.Alunāns, Auseklis, J.Ruģēns, J.Esenberģis - gk. tulk. un lokalizējumos; vēlāk - V.Plūdonis, Ed.Zeibots, Rainis, E.Virza, E.Ādamsons, K.Ābele, M.Bendrupe, V.Cedriņš u.c.). Šim b. veidam, ko nosacīti var saukt par vēsturisko balādi, raksturīgas traģisms, noslēpumainības un misticisma ...

Eifonija Dzejas vārdnīca
... otros disharmonijas izjūtas pastiprināšanai. Piem., Auseklis dzejolī Augšāmcelšanās liriskā varoņa disharmonisko sajūtu pasaulē, nepiesaisti citiem atspoguļo ar šņāceņa ‘š’ pastiprinātu klātbūtni dzejolī (“ Uz kalniņa šņācošas egles, / Kur vientulis klejoju turp./ Še lepojas piemiņu zīmes ...

Aliterācija Dzejas vārdnīca
... , Ūsiņš (no Ausiņš/Ousiņš) un Auseklis latv. mītoloģijā. Uzrunās vai lūgumos dievībām, viņu vārdus ietvēra aliteratīvā saiknē ar to, ko gribēja izlūgties: Dod, Dieviņi, Mīļa Māra (resp. Esi mīļa Māra pret mums!), Liec, Laimiņa .

Romantisms Dzejas vārdnīca
... a) tautiskais r. (J.Alunāns, Auseklis, K.Barons, A.Pumpurs, J.Zvaigznīte, F.Mālberģis); b) pseidotautiskais (J.Lautenbahs-Jūsmiņš, A.Lerhs-Puškaitis); c) klasiskais r. jeb vienkārši r. (J.Poruks, Aspazija); d) sentimentālais r.(Lapas Mārtiņš, Vensku Edvarts, Esenberģu Jānis, Stepermaņu Krustiņš); e) ...

Fotogrāfija dzejnieka Dzejas vārdnīca
... Pļavnieks, kas man likās gandrīz kā sieviete, Auseklis ar kuplo galvu, Pumpurs, viens no visiem kara vīra ģērbā. Bet sevišķi manu uzmanību pievilka brāļi Kaudzītes /../ Matīss, jā, tas tīri labs. Bet Reinis? Reinis ar bārdiņu un tādu savādu, urbīgu skatu, it kā gribētu sacīt: pag, pag, es gan jūs ...

Ainava Dzejas vārdnīca
... identitātes elementu kļūst tautiskā rom. dzejā (Auseklis, A.Pumpurs), saglabā nozīmi arī 19.gs. beigās un 20.gs. sāk. (Valdis Staburaga bērni , F.Brīvzemnieka, K.Skalbes, F.Bārdas darbos). Daudz par a. nozīmi mākslā domājis Rainis (sākotnējā J.Gētes ietekmē), kas radis atspoguļojumu gan viņa d-grām ...

Stilizācija Dzejas vārdnīca
... laikā (19.gs. otrā puse: Auseklis, J.Zvaigznīte, A.Pumpurs, M.Siliņš) un 1960.g. otrajā pusē un 1970.g. (J.Peters, I.Auziņš, Ā.Elksne, A.Ivaska). Smalki stilizācijas meistari 20.gs. latv. dzejā E.Ādamsons, E.Virza. Citreiz dzejn. speciāli izvēlas rakstīt dzejoli, imitējot kāda cita dzejn. raksturīgo ...

Teika Dzejas vārdnīca
... tautas teikās, pasakās, aizsācējs latv. dzejā ir Auseklis ( Ūdens plūdi; Naula; Aivieksta; u.c.). Turpmāk t. žanrā rakstījuši V.Plūdonis, K.Skalbe, Z.Lazda, A.Kaugars u.c., sk. teiksma

Akrostihs Dzejas vārdnīca
... dzejā populārākais no šiem trim ir tieši a. (Auseklis, J.Grīns, A.Vējāns, B.Martuževa, J.Sirmbārdis, T.Tomsons). Latv. a. īpatnība ir tā, ka ne vienmēr ievēroti īsie un garie patskaņi. Pirmajā no zināmajiem a. formā sacerētajiem dzejoļiem - mācītāja Liborija Depkina (1652 - 1708) Jāņa Stakela ...

Patriotiskā dzeja Dzejas vārdnīca
... Nozīmīgākie latv. p.dz. meistari Auseklis, E.Virza, L.Breikšs, Andrejs Eglītis. Viens no māsklinieciski spilgtākajiem un vienlaikus dziļākajiem p.dz. paraugiem ir J. Jaunsudrabiņa trimdā dzejprozas formā uzrakstītais darbs Piemini Latviju! “Laicīgās dziesmas izšķir: tēvijas jeb patriotiskās un brīvības ...