Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Auseklis
Atrasto rezultātu skaits: 34

Kuplets Dzejas vārdnīca
... gs. beigās (Ā.Alunāns, Auseklis, Ed.Treimanis-Zvārgulis u.c.), bet arī vēlākajos gados, kaut arī modificētā veidā (Roberts Vizbulis, J.Jansons-Saiva, pēc 2.pas. kara Čikāgas piecīši). Nereti k. veidotas kādu populāru dziesmu viegli parodējošā stilā. Tā 1970.g. sāk. trimdā klīda sekojoša k. pēc ...

Onomatopoēze Dzejas vārdnīca
... vārdi, kuru skaņas atdarina darbības norisi, sk. Auseklim: “ Augstu gaisā pērkons dūc, / Zibens sprūc./ Klau, kā auka dikti žvīkš, / Ūdens ...

Nacionālā simbolika Dzejas vārdnīca
... mītoloģiskie tēli (sk. Ausekļa, A.Pumpura dzeju), bet arī tika radīti un folklorizēti nacionālo kultūrvaroņu un antivaroņu tēli, viena daļa no kuriem dzejā dzīvi līdz pat šai dienai (Lāčplēsis, Kangars, Spīdola, Laimdota). N.s. funkciju nereti veic sakralizētās ainavas elementi (Staburags, Zilais ...

Antitēze Dzejas vārdnīca
... vai tieši otrādi - visaptveramību, kā piem., Ausekļa dzejolī Latvijā , kur brīvības izjūta piepilda un aptver visu, kā augšējo (kalnus), tā apakšējo (ielejas) kosmosa zonu: “ Latvijas kalnājos, Latvijas ...

Mākslas dzeja Dzejas vārdnīca
... Pat toreizējā lielākā dzejnieka Ausekļa Mūzas bērni mums lūkojās pretim ar naivo tautas dziesmu seju, bet šis tautas bērns, uzaudzis tautas sūros sviedros un gaužās asarās, uzstājās it kā bruņotā ...

Asonanse Dzejas vārdnīca
... poētiskā tipa tekstos (Auseklim, V.Plūdonim, Rainim, M.Melgalvam Piem., ‘’Sapnis atnāca naktī.’’; ‘’No velnu pelniem pelēkiem.” , P.Brūverim u.c.): Bet taurētājs ar savu tauri Laužas viens pats caur sienu cauri. Šaurākā nozīmē par a. sauc arī daļējās atskaņas (sk. T.Tomsonam dzejolī Askētiska ...

Dainu skapis Dzejas vārdnīca
... identitātes klišeja, līdz ar Lielvārdes jostu, Auseklīti u.c. Lai rastu vietu, kur salikt un noteiktā kārtībā izvietot piesūtītos daudzos dainu tekstus, K.Barons pats uzzīmēja skapja veidolu, ko praktiski realizēja kāds vācu tautības amatnieks 1880.g. Kopš 1941.g. d.s. atrodas Folkloras krātuvē. Skapis ...

Pseidonīms Dzejas vārdnīca
... , Krogzemju Mikus pārtapa par Ausekli ( latv. debesu dievība), Ansis Lerhis par Ansi Lerhi-Puškaiti (prūšu auglības dievība vai gars), arī A.Pumpurs par Puškaiti. 20.gs. sāk. dekadence ienāca latv. lit-rā ne tikai ar jaunām, šokējošām tēmām, bet arī ar tādiem pašiem p. - Konrāds ... Bullāns izvēlējās ...

Osiānisms Dzejas vārdnīca
... ietekmējis ar vācu tulk. starpn. G.Merķeli, Ausekli, Raini (pastarpināti caur Gēti, Herderu). Latv. tulk. tikai 1975.g. trimdā (Dž.Makfersons Osians. No angļu val. tulk. Emma Mihalovska). “Ozianisms toreiz pārgāja, iekarodams visu Eiropu. Viņš nenāca kā dekadence, bet kā jauna spirgta tautas dzeja. Viela ...

Skaņu simbolika Dzejas vārdnīca
... tautiskā rom. laikā 1870.g. Auseklim dzejolis Beverīnas dziedonis - par to, kā koklētājs ar kokļu dievišķajām skaņām atvaira ienaidnieka uzbrukumu, noņem agresiju starp abām karojošām pusēm. Skaņām dažkārt piemīt arī otra puse - vilinošā un nāvējošā. Dažādu tautu mītos motīvi par vilinātājiem ...

Elīzija Dzejas vārdnīca
... Stendera un viņa laikabiedru, bet arī vēl J.Alunāna, Ausekļa, A.Pumpura dzeja pārpildīta ar e. (apostrofiem), pat vārdu iekšienē: “Pūti, ziemas vētra, sūti/ Post’ uz grezno druvu nost!; “Re, es rozi redzēj’s še, / Tiek pat bāl’, kā lill’ja tiek, / Nu ar’ vētrā vītušu.” E. kā apzināts ...

Slava Dzejas vārdnīca
... “Ātri iemantotā dzejnieka slava /Auseklim/ atvēra priecīgi visur durvis tautiskajās mājās.” “Man jātop par Raini Lielo, man jāsasniedz apbrīnu radoša laime. Man jābūt stipram un jāuzvar, man jātop par pasaules un proletariāta pirmo dzejnieku, man jātop par pirmo Eiropas valdnieku, man jātop par ...

Dzejproza Dzejas vārdnīca
... dzejā - atsevišķos dzejoļos jau Auseklim ( Zilajam kalnam, Ausra, Zilais kalns, Videvuts un Stenders ), bet plašāk, sākot ar 20.gs. (K.Skalbe, J.Akuraters, V.Plūdonis, Rainis, K. Elsbergs, A.Ivaska, A.Ruņģis u.c.): “Reiz Džuang Džou sapņoja, ka viņš esot tauriņš, lidojošs tauriņš, kurš juties sveiks ...

Ditirambs Dzejas vārdnīca
... bet kādu konkrētu cilvēku. Par d. var uzlūkot Ausekļa slavas dzejoļus Vecajam Stenderam, J.Alunānam, Neredzīgajam Indriķiem u.c. (cikls Ozolu vaiņaki ).

Atraitnes dēls Dzejas vārdnīca
... vienā balsī, bet skolotāju vadībā, dziedāja Ausekļa “Dar man, tēvis, pastaliņas, / Pērc man staltu cepurīti, šuj man svārkus, māmuliņa, Skolā ieti man gribās!” “Ceru, ka kāds literatūrvēsturnieks uzrakstīs darbu par mecenātiem latviešu literatūrā, kurā pēdējā būs nodaļa par tiem literātiem ...