Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Skalbe -Arvīds -Sibīrijas
Atrasto rezultātu skaits: 36

Dzelmes grupa Dzejas vārdnīca
... kas ietverami dekadences strāv-mā: K.Jēkabsons, K.Skalbe, J.Akuraters, J.Jaunsudrabiņš, Zemgaliešu Biruta, K.Štrāls, K.Krūza, A.Baltpurviņš, E.Cālītis. Plašākā nozīmē d.g. aptver visus autorus, kas vairāk vai mazāk regulāri publicēja savus darbus no 1906. - 1907.g. Dzelmē . Bez jau pieminētajiem ...

Jaunromantisms Dzejas vārdnīca
... pārstāvji J.Poruks, K.Skalbe (dzeja un lit. pasakas), J.Akuraters, Rainis ar krāj. Tālas noskaņas zilā vakarā (1903), Aspazija, J.Jaunsudrabiņš, F.Bārda. J. sazarojās un modificētā veidā turpinājās arī 1920.- 30.g. (J.Grots, V.Grēviņš, A.Skujiņa u.c.). Jaunrom. teorētiski pamatojis F.Bārda ( Romantisms ...

Pasaka literārā Dzejas vārdnīca
... p. gk. prozas formā (K.Skalbe), taču sastopama arī dzejas formā (V.Cedriņš Pasaka par daiļo Niru, M.Melgalvs Pasaka - “Tā būs pasaka par desu, / kuru reiz caur mežu nesu.”). Klasic. dzejā p. nereti ir sinonīms vārdam ‘fabula’ (sk. Vecajam ...

Deminutīvs Dzejas vārdnīca
... nekad kaķīti neuzrunātu par kaķi. Arī dusmās ne. Skalbe mums ir iedevis Kaķīša dzirnaviņas. Un tās mums ir tuvas un mīļas. - Ar pamazināmo vārdu vēl nekādu dvēseli lietās nevar ieburt. Putnu nīdējs kaķis ir un paliek slepkavīgs dzīvnieks. Negants kaķis /../ - Un kā tu vērtē Aspazijas kumeliņu ...

Dzejniece Dzejas vārdnīca
... Zemgaliešu Biruta, Angelika Gailīte, Elza Stērste, Lizete Skalbe, Paula Jēgere-Freimane, Milda Paleviča, Austra Ozoliņa-Krauze, Valerija Seile, Austra Dāle, Lūcija Zamaiča un citas. Viņas savos darbos uzmanību pievērsa sievietes iekšējai pasaulei, savam laikam brīžiem pat izaicinoši un skandalozi piesakot ...

Dzejproza Dzejas vārdnīca
... Videvuts un Stenders ), bet plašāk, sākot ar 20.gs. (K.Skalbe, J.Akuraters, V.Plūdonis, Rainis, K. Elsbergs, A.Ivaska, A.Ruņģis u.c.): “Reiz Džuang Džou sapņoja, ka viņš esot tauriņš, lidojošs tauriņš, kurš juties sveiks un laimīgs un nenieka nezinājis par Džuang Džou. Piepeši viņš uzmodās: tad ...

Māksla mākslai Dzejas vārdnīca
... Baltpurviņš, K.Jēkabsons, K.Skalbe. Savukārt pad. lit-rā šis princips bija kā vērsim sarkanā lupata, jo par lit-ras uzdevumu tieši pretēji tika uzlūkots kalpot komunistu partijai, sk. partejiskums “Mēs te atklāti atbildam, ka mums māksla nevar būt sabiedrības kalpone, jo mums viņa nav līdzeklis, bet ...

Vārdnīca Dzejas vārdnīca
... punktu, bet tad arī vārdnīca būs novecojusi.” A.Skalbe: “Labprāt lasu arī vārdnīcas: sinonīmu, svešvārdu, etimoloģiskās.”

Strofika Dzejas vārdnīca
... panti, kas mijas nenoteiktā kārtībā, piem., K.Skalbes dzej. Vienkārša sirds . Brīvo strofiku sauc arī par brīvo pantu; 3) Regulārā strofika - dzejas teksta dalījums dažāda garuma pantos, kas regulāri atkārtojas, piem., E.Ādamsona ...

Polimetrija Dzejas vārdnīca
... Lirikā p. raksturīga K.Skalbes, J.Poruka, Aspazijas 20.gs. sāk. dzejai. Piem.: Izdziest gunis, izdziest gunis, Aizkrīt durvis blākšķēdamas, Aizkrīt durvis blākšķēdamas, Aizkrīt bultas žvankstēdamas, Iekrīt atslēga melnajā akā, Dziļajā, melnajā bezdibeņakā. Viena rociņa ... vēl klauvē, Dreb ...

Toponīmi Dzejas vārdnīca
... kurš tad to atmin vārdos? Piebalgai es tuvojos Skalbes Saulrietos, Latgali mēģinu izprast Raiņa muzejā Jasmuiža. Bet tad, kad atrodos Vācieša muzejā, esmu ar mieru noticēt tam, ka “Ja Mārupītes vidū cirkuļsmaili liek un apvelk riņķi - te ir Rīgas centrs.” A.Rancāne: “Rīgā nodzīvoju pietiekami ...

Fantāzija Dzejas vārdnīca
... darīja drīz pēc tam izdotās tautas pasaku izlases, Skalbes pasakas, Brigaderes bērnības triloģija.”

Jaunmītisms Dzejas vārdnīca
... Bārdas, J.Raiņa, J.Steika, K.Skalbes dzejā. Kopumā j. idejas nepazūd ne latv., ne cittautu 20.gs. lit-rā, aktualizēdamās dad., sirr., maģiskā reāl. u.c. virz. un strāv.

Carpe diem Dzejas vārdnīca
... Veidenbauma, Aspazijas, J.Akuratera, K.Skalbes dzejā. Rītā nebūs vairs laimes šīs, Acumirklis - dzīvības karalis. Esat priecīgi kā saule, Dienas paiet drīz.

Atkusnis Dzejas vārdnīca
... Krūkļa, V.Rūjas, J.Plotnieka, A.Skalbes dzej. krāj., kas iznāca 1955. - 1958.g. 1960.g. sāk. viņiem pievienojās I.Auziņš, I.Ziedonis, M.Čaklais u.c. Prozā analoģisku pad. ideoloģijas sastinguma “atkausēšanu” veica Ē.Vilka, V.Lāma, R.Ezeras, Z.Skujiņa, M.Birzes darbi. Organizatoriskā ziņā šīs ...