Atbildes, kuras tu meklē
Īpašības vārda pakāpes

Īpašības vārda pārāko pakāpi veido no pamata pakāpes ar piedēkli -āk-. Pārāko pakāpi lieto ar noteikto un nenoteikto galotni. Vispārāko pakāpi veido no pārākās pakāpes, liekot tai priekšā vis-. Īpašības vārdus vispārākajā pakāpē lieto tikai ar noteikto galotni.

Ievērojiet!

1. Īpašības vārdā izteiktā pazīme var pastiprināties vai pavājināties, ja izmanto vārddarināšanas līdzekļus.

Pazīmes pārmēru rāda priedēklis pār-, piemēram:
drošs - pārdrošs, agrs - pāragrs, pilns - pārpilns, jūtīgs - pārjūtīgs.

Pazīmes pavājinājumu rāda priedēkļi pa-, ie-, piemēram:
dārgs - padārgs, sirms - iesirms, vēls - pavēls, pelēks - iepelēks, bikls - pabikls, apaļš - ieapaļš, liels - paliels, brūns - iebrūns.

Pazīmes pavājinājumu rāda arī izskaņas -iņš, -iņa, -gans, -gana, -īgs, -īga, -ens, -ena, piemēram:
mazs - maziņš, sērs - sērīgs, sīks - sīciņš, dzeltens - dzeltenīgs, zils - zilgans, rūgts - rūgtens, bāls - bālgans, skābs - skābens.

2.Bieži vien nepieciešams kādas priekšmetu pazīmes salīdzināt. Šādos teikumos atkarībā no apgalvojuma vai nolieguma mainās un nekā lietojums.
Ja teikumā izteikts apgalvojums (iederas saitiņa ir), tad lieto nekā, piemēram: Bērzs (ir) garāks nekā liepa.
Ja teikumā izteikts kādas pazīmes noliegums (ir vārdi nav, ne vai darbības vārds ar negāciju ne-), tad lieto , piemēram: Bērzs nav garāks liepa.

Ziema aukstāka nekā rudens. Ziema nebija aukstāka rudens.

Bet

Ziema aukstāka par rudeni. Ziema nebija aukstāka par rudeni.

Prievārdu par var lietot gan apgalvojuma, gan nolieguma nozīmē.

Piemēri

Pārākā pakāpe

Locīšana ar nenoteikto galotni

Vīr., viensk.Siev., viensk.Vīr., daudzsk.Siev., daudzsk.
Nominatīvszilāk-szilāk-azilāk-izilāk-as
Ģenitīvszilāk-azilāk-aszilāk-uzilāk-u
Datīvszilāk-amzilāk-aizilāk-iemzilāk-ām
Akuzatīvszilāk-uzilāk-uzilāk-uszilāk-as
Lokatīvszilāk-āzilāk-āzilāk-oszilāk-ās
Vokatīvs----

Locīšana ar noteikto galotni

Vīr., viensk.Siev., viensk.Vīr., daudzsk.Siev., daudzsk.
Nominatīvszilāk-aiszilāk-āzilāk-iezilāk-ās
Ģenitīvszilāk-āzilāk-āszilāk-ozilāk-o
Datīvszilāk-ajamzilāk-ajaizilāk-ajiemzilāk-ajām
Akuzatīvszilāk-ozilāk-ozilāk-oszilāk-ās
Lokatīvszilāk-ajāzilāk-ajāzilāk-ajoszilāk-ajās
Vokatīvszilāk-aiszilāk-āzilāk-iezilāk-ās

Vispārākā pakāpe

Vīr., viensk.Siev., viensk.Vīr., daudzsk.Siev., daudzsk.
Nominatīvsviszilāk-aisviszilāk-āviszilāk-ieviszilāk-ās
Ģenitīvsviszilāk-āviszilāk-āsviszilāk-oviszilāk-o
Datīvsviszilāk-ajamviszilāk-ajaiviszilāk-ajiemviszilāk-ajām
Akuzatīvsviszilāk-oviszilāk-oviszilāk-osviszilāk-ās
Lokatīvsviszilāk-ajāviszilāk-ajāviszilāk-ajosviszilāk-ajās
Vokatīvsviszilāk-aisviszilāk-āviszilāk-ieviszilāk-ās

Atpakaļ uz īpašības vārdu lapu

Izstrādājusi LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija Sorosa Fonda – Latvija atbalstītā projekta "Latviešu valoda starptautiskajā datortīklā" ietvaros.