Atbildes, kuras tu meklē
Āraišu ezerpils atrastās senlietas
Āraišu ezerpils apbūve
Āraišu ezerpils saliņa
Āraišu ezerpils 9.gs.apbūve

Saimnieciskā dzīve
Kultūra
Pilsētas un novadi


9-10.gs.

Āraišu ezerpils  (arī Āraišu ezermītne) 

Vēlā dzelzs laikmeta sākumposma latgaļu dzīvesvieta Cēsu rajona Drebešu pagasta Āraišu ezerā. Apmetne aizņēma ~2000m². Aizsardzības nolūkā tā celta uz zemas, pārplūstošas saliņas ~50m no krasta un nocietināta līdzīgi pilskalnam.

Plašajos arheoloģiskajos izrakumos (1965-1969 un 1975-1979, vad. J.Apals) atsegtas 5 apbūves kārtas, kurās konstatētas 45 koka celtnes - dzīvojamās un saimniecības ēkas, kā arī aizsargbūves. Dzīvojamās ēkas atradušās centrā, aiz tām saimnieciska rakstura būves. Katras apbūves malas nocietinātas ar vaļņiem. Uz pirmā apbūves vaļņa bijušas aizsargceltnes, bet uz citiem - stabu žogi jeb palisādes. Apmetni ar ezera krastu savienoja bruģēts dambis.

Spriežot pēc atradumiem, Āraišu ezerpils iedzīvotāji nodarbojušies ar zemkopību un lopkopību. Nozīmīga vieta saimniecībā bijusi arī dravniecībai, medībām un zvejai. Spriežot pēc katrā apbūves kārtā konstatētā dzīvojamo ēku skaita (16), iespējams, ka vienlaikus šajā apmetnē dzīvojuši 70 - 100 cilvēku un, domājams, tā bijusi neliela novada centrs.

Pirms ezera līmeņa pazemināšanas un izrakumiem Āraišu ezera apmetni klāja ūdens, kas ļāva saglabāties organiskas izcelsmes priekšmetiem un koka apbūves paliekām, sniedzot Latvijas arheoloģijā unikālus atradumus un plašas ziņas par latgaļu 9-10.gs. dzīvi. Izrakumos iegūtas 3500 senlietas, 120 pilnīgi veseli vai restaurējami māla trauki, koka būvdetaļas. Kā unikāli atradumi atzīmējami cieto zirgu saku fragments, dzeinis, vaska spiedes, ragavu daļas un lūku apavi.

Āraišu ezerpils rekonstrukcija sākta 1981. gadā. Par tās pamatu tika pieņemta pirmā - vissenākā - apbūve. Izmantojot arheoloģisko izrakumu datus uzbūvētas 14 senās celtnes, kas par 80% atbilst oriģinālam. Kopumā ezermītne aizņem 2500 m2 lielu teritoriju. 2005. gada pavasarī galvenokārt par programmas Eiropas kultūra 2000 līdzekļiem tika rekonstruētas arī bronzas laikmeta būves Meitu saliņā un uzsākta ezerpils aizsargsienas rekonstrukcija.

Āraišu ezermītne ir plašāk pētītas šāda veida piemineklis Ziemeļaustrumeiropā. Latgaļu apdzīvotajā teritorijā apzinātas vēl 8 šādas ezeru apmetnes.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012