Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: smiltenīte
Atrasto rezultātu skaits: 47

Smiltene Enciklopēdiskā vārdnīca
... kultūrvēsturiskajā reģionā 132 km no Rīgas, 44,5 km no Valkas. Z Smiltene robežojas ar Smiltenes, A un DA ar Launkalnes, DR ar Brantu pagastu. Smiltene atrodas Vidzemes augstienes Mežoles paugurainē, Abula krastos. Abula ielejas dziļums ir 10–30 m.Ielejā gar pilsētas nomali uzstādināts ... Teperis ...

Smiltenes pagasts Enciklopēdiskā vārdnīca
... Smiltenes ... Plāņu , A ar Bilskas un Launkalnes pagastu , DA ar Smiltenes pilsētu, D ar Brantu , R ar Blomes , ZR ar Trikātas pagastu . Smiltenes pagasta lielākā upe – Abuls . Mežainums ~26% (1997). Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ... – Smiltenes ...

Smiltenes Kolhoznieks Enciklopēdiskā vārdnīca
– laikraksts. Iznāca 1950–58 Smiltenē 3 reizes nedēļā. Izdeva ... Smiltenes ... rajona ...

Smiltenes parks Enciklopēdiskā vārdnīca
... krastā – ainaviskais vecais parks. Saglabājušies Smiltenes pilsdrupu ... fragments un Smiltenes ...

Smiltenes muiža Enciklopēdiskā vārdnīca
... klasicisma koka ēka ar augstu jumtu nošļauptiem galiem. Smiltenes muižā ietilpst arī pārvaldnieka māja (18. gadsimta 2. puse) – vienstāva baroka mūra ēka ar augstu jumtu nošļauptiem ...

Smiltenes muiža Enciklopēdiskā vārdnīca
( Schloß Smilten ) atradās Valkas apriņķī Smiltenes pagastā (pēc 1940. gada administratīvā iedalījuma ...

Smiltenes Ziņas Enciklopēdiskā vārdnīca
– nedēļas laikraksts. Iznāca 1932–40 Smiltenē. Izdevējs ... Smiltenes Ziņu ...

Smiltenes HES Enciklopēdiskā vārdnīca
– atrodas pie Abula upes Smiltenē, kur 1901 tika uzbūvēta pirmā HES Latvijā, atklāta ...

Smiltenes 29. arodvidusskola Enciklopēdiskā vārdnīca
... kategorijas šoferus un automehāniķus. 22 gados Smiltenes 29. arodvidusskolu beiguši ~900 ceļu mehanizatoru. Direktors D.Moruzs ...

Smiltenes luterāņu baznīca Enciklopēdiskā vārdnīca
– arhitektūras piemineklis. Celta 15. gadsimts (pārbūvēta 17. gadsimtā, 1857 ...

Brantu pagasts Enciklopēdiskā vārdnīca
... Z Brantu pagasts robežojas ar Blomes pagastu un Smiltenes pagastu , ZA ar Smiltenes pilsētu, A un D ar Launkalnes pagastu , R ar Raunas pagastu . Brantu pagasta lielākā upe ...

Strazdiņš Vitauts Enciklopēdiskā vārdnīca
... ceļu pārvaldes priekšnieks Smiltenē ... (1961–91). Firmas VCBF ...

Valkas rajons Enciklopēdiskā vārdnīca
... Administratīvais centrs Valka; citas pilsētas Seda, Smiltene, Strenči, lielākās apdzīvotās vietas – Palsmane, Variņi, Dzeņi, Blome. Valkas rajonā ir 17 pagasti: Bilskas , Blomes , Brantu , Ērģemes , Ēveles , Grundzāles , Jērcēnu , Kārķu , Launkalnes , Palsmanes , Plāņu , Smiltenes ... , Trikātas ...

Launkalnes pagasts Enciklopēdiskā vārdnīca
... Z Launkalnes pagasts robežojas ar Smiltenes un Bilskas , A ar Palsmanes un Variņu , DA ar Rankas , D ar Drustu , DR ar Dzērbenes un Raunas , R ar Brantu pagastu , ZR ar Smiltenes pilsētu. Teritoriju šķērso valsts galvenais autoceļš Rīga ...

Apškrūma Kornēlija Enciklopēdiskā vārdnīca
... Sarakstījusi dzejoļu krājumus: Mājvieta (1993), Smiltenei (1997), Mīļumvārdi (3 grām., 1998–2001), Cerību vārdi (2001) u.c. Rakstījusi galvenokārt veltījuma tipa un dažādiem dzīves gadījumiem lietojamu dzeju. Par krājumiem ...