Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Skalbe -Arvīds -Sibīrijas
Atrasto rezultātu skaits: 36

Daļenieks Dzejas vārdnīca
... sāk. (Aspazija, Rainis, K.Skalbe, J.Akuraters u.c.) un vēlākos laika posmos kļūst par vienu no biežāk lietotajiem metriem. Četruzsvaru d. paraugs: Mēs metam biežāk un biežāki v / v / vv / v / Zīda diegus pār dzimteni; / v / vv / v / Mēs tveram to ciešākā domu tīklā, v ...

Latviskums Dzejas vārdnīca
... latviskais visskaidrāk izpaužas labestībā, un Skalbe to varbūt vislabāk “Kaķīša dzirnavās” ir izteicis, jā. Un arī Blaumanis to ir izteicis, bet tās ir lietas, kas šīsdienas pasaulē galīgi nav iecienītas, nav modē.” A.Skalbe: “Kad augu, latvisko uzsūca dabiski, kaut apkārt dzīvoja arī citas ...

Rokraksts Dzejas vārdnīca
... “Interesanti, ka ļoti grūti salasīt Kārļa Skalbes rokrakstu. Viņš to nemitīgi maina! Ja nemainītu, varētu iemanīties to izlasīt, bet te burti uz vienu pusi, te uz otru pusi. Reizēm jāsāk pat domāt, vai tas vispār ir Skalbe!” F.Jansons: “/Antons/ Benjamiņš tai laikā bija kļuvis pazīstams ar ...

Zalkša grupa Dzejas vārdnīca
... Plūdonis, A.Saulietis, Fallijs, K.Skalbe, V.Eglītis, F.Bārda, J.Jaunsudrabiņš, A.Brigadere, mākslin. J.Madernieks, J.Rozentāls, G.Šķilters, komponists E.Dārziņš. “/../ Mūsu mākslas dzīvei jārada mākslas tradīciju pils un svētnīca, jārūpējas par zināmu akadēmismu un klasicisma nodibināšanos mūsu ...

Ietekme Dzejas vārdnīca
... sekotājiem uzlādēja mūsu sešdesmito gadu poēziju.” A.Skalbe: “Baroja /O.Vācieti/ krievu literatūra tik bagātīgi, ka valodas krieviskās konstrukcijas vienā laika posmā bija viņa stila būtiska īpatnība.”

Teika Dzejas vārdnīca
... žanrā rakstījuši V.Plūdonis, K.Skalbe, Z.Lazda, A.Kaugars u.c., sk. teiksma

Cenzūra Dzejas vārdnīca
... Vadonības laikā pat Kārlis Skalbe tika kavēts. Un vai sava veida, lai arī to par īstu cenzūru grūti saukt, vai tāda nebija arī trimdā? Kaut viens labs vārdiņš par mums te Latvijā taču tur bija morāli nosodāms un sodāms.” ”Cenzūrību allaž esmu izjutis kā gļēvu, no sabiedrības acīm slēptu ...

Patriotiskā dzeja Dzejas vārdnīca
... līdzi zināma marksistiski teorētiska dvindziņa, Skalbe šķiet cīņai par maigu, Poruku patriotiskas lietas neko nesaistīja. Vienīgi jaunākajos laikos Jānis Medenis un Andrejs Eglītis atkal pacēla lepnas, patriotiskas balsis.” I.Indrāne: “No 1941. līdz 1946.gadam mācījos Madonas ģimnāzijā /../ Mēs ...

Sonets Dzejas vārdnīca
... noslēgto formu katram iespējamam dzejas tematam.” A.Skalbe: “Neesmu redzējis īstu sonetu, tie, kas tā saucas, soneti gluži nav; sonets saturiski no sākuma plūst vienā virzienā, bet noslēgumā pavēršas pretējā, kā novelē, izgaismodams nostaigāto ar kaut ko negaidītu. “

Sentence Dzejas vārdnīca
... Eglītis, Aspazija, Rainis, V.Plūdonis, A.Skalbe. Rainim dzej. krāj. Klusā grāmata sentences veido atsevišķu nodaļu. S. parasti apjomā ir ļoti īsas (četrrindes vai sešrindes) un saturā koncentrētas: Runas ir garas, Darbs ir īss ...

Saīsinātais sonets Dzejas vārdnīca
... Bendrupe, B.Saulītis, A.Skalbe, A.Vējāns u.c. “Rainis arī atradis gluži jaunu panta veidu, sastāvošu iz četrām, trim un divām rindiņām. Pirmās episkā kārtā apraksta pašu gleznu, otras rāda dramatisku darbību un divas pēdējās darbības sekas, kas izlec it kā elektriska dzirkstele.”

Romantisms Dzejas vārdnīca
... Jānis, Stepermaņu Krustiņš); e) jaunromantisms (K.Skalbe, F.Bārda). Sociālistiskajā reālismā tika speciāli nodalīti (atkarībā no saturiskās ievirzes un idejiskās pieņemamības) divi apakšvirz.: revolucionārais ( latv. lit-rā tam lāga piemērus nevarēja atrast) un reakcionārais (J.Lautenbahs-Jūsmiņš ...

Romance Dzejas vārdnīca
... Ruģēns, Aspazija, J.Poruks, K.Skalbe, Rainis, A.Čaks, B.Saulītis, M.Čaklais, P.Brūveris). Taču ne vienmēr tas saistīts ar mīlas tematiku. Rainis r. žanrā rakstījis sāpju dzeju par 1905.g. revolūcijā sakautajiem un nogalinātajiem (I, 314) vai gara cīņas, nepakļāvības dzejoļus (I, 324; 334). Sastopami ...

Trimdas dzeja Dzejas vārdnīca
... iespējamām vajāšanām trimdā devās J.Akuraters, K.Skalbe, J.Steiks u.c.), otrais - sākās pēc 1940.g. Latvijas okupācijas. Daudz mazākā apmērā, tomēr emigrācija bija vērojama arī 1930.g., kad vairāki latv. rakstn. (L.Laicens, P.Ķikuts, R.Eidemanis u.c.) politisko simpātiju vadīti devās uz PSRS, kur ...

Dekadence Dzejas vārdnīca
... Krūza (krāj. Zelta laipa ), K.Skalbe, J.Akuraters, A.Austriņš, L.Laicens, J.Jaunsudrabiņš ( Vēja ziedi ), Zemgaliešu Biruta, K.Štrāls. D. strāv. pārstāvošie rakstn. nepieder vienam, bet vairākiem savstarpēji radniecīgiem rom. poētiskā tipa virz-iem, sk. impresionisms , jaunromantisms , simbolisms Ar d ...