Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Upīts
Atrasto rezultātu skaits: 15

Sociālistiskais reālisms Dzejas vārdnīca
... teorētiķiem un praktiķiem kļuva A.Upīts, V.Lācis, K.Krauliņš, J.Sudrabkalns, A.Grigulis. Rietumos par s.r. postulēto principu ietekmi var runāt attiecībā uz B.Brehta, L.Aragona, Ž.Amadū daiļradi. S.r. pieder klasic. poētiskajam tipam, kas darbojas pēc izvirzītu paraugu principa.... . “Visvairāk un ...

Reālisms Dzejas vārdnīca
... Blaumanis, J.Purapuķe, A.Upīts; dzejā: E.Veidenbaums, E.Treimanis-Zvārgulis, daļēji arī R.Blaumanis. Ar r. saistīti vairāki per. izd., kā almanahs Dunduri (Jauni Dunduri, 1875; Dunduru Pēcnākami, 1876; Dunduru Padēli, 1877; Dundurs Pats, 1878), žurn. Austrums , laikr. Dienas Lapa .... . R. kritika aizsākās ...

Naturālisms Dzejas vārdnīca
... Deglavs (Zeltenīte, 1896, daļēji arī Rīga), A.Upīts (romānu virkne Robežnieki ), Zeiboltu Jēkabs (romāni Ūdens burbuļi , 1900; Caurie zied i, 1913), daļēji arī J.Purapuķe, A.Saulietis, Ed.Cālītis. Dzejā n. iezīmes E.Treimaņa-Zvārguļa daiļradē ap 19. un 20.gs. miju. N. pārstāvji ... latv. kritikā ...

Socioloģiskā skola un metode Dzejas vārdnīca
... vulgārsocioloģiskās metodes piekritējiem, latv. J.Jansons-Brauns, A.Upīts, T.Zeiferts, K.Krauliņš.

Sentimentalitāte Dzejas vārdnīca
... mirkst asarainā, saldeni sājā jūsmu lirikā.” A.Upīts:

Rokraksts Dzejas vārdnīca
... Neparasta gaume, neparasta būtne.” A.Upīts: “No pat pirmā laika es biju nemierā ar savu rokrakstu. Kā arī es nenopūlējos, mans raksts iznāca stāvi stūrains un es ne par ko nevarēju tikt pie sava ideāla - smukā, apaļā, ar veiklām šņīpām, uzsvariem un ovāliem līkumiem, kādus biju redzējis kaut ...

Rīmes Dzejas vārdnīca
... vēlāk šajā vārdā sliktus dzejn. apzīmē arī A.Upīts. Rīmju sacerētāji saukti arī par rīmju kalējiem. Pēdējā apzīmējumā relikta (kaut arī negatīvā) veidā paglābies priekšstats par dzeju kā kosmogonisku darbību līdzīgu kalēja darbībai. Citreiz par rīmēšanu vai rīmēm dzejnieki pašironiski ...

Urbānisms Dzejas vārdnīca
... dzeju sākotnēji vērtēja atzinīgi (A.Upīts), vēlāk - jau pad. lit.zin. negatīvi - kā kapitālistiskās pilsētas slavinājumu. "Urbānisms slēpj kapitālistiskās pilsētas asākās šķiru pretrunas - valdošo šķiru pārmērīgo greznību un darbaļaužu masu nežēlīgo ekspluatāciju, necilvēcīgo darbu ...

Neoloģisms Dzejas vārdnīca
... pārsvarā uzņēma ar neizpratni vai pat naidīgi. A. Upīts, piem., par V.Eglīša n. rakstīja: “Viņš cepj jaunus vārdus un sien garās, ķēmīgās virtenēs. Maz tur ko saprot lasītājs, vēl mazāk autors pats - un ja iznāk pants, kas nemaz nevar būt saprotams, tas ir jaunās, dēmoniskās dzejas daiļākais ...

Traģēdija Dzejas vārdnīca
... Jāzeps un viņa brāļi, Indulis un Ārija ), A.Upīts ( Spartaks ). “Tātad traģēdija ir nopietnas un pabeigtas noteikta apjoma darbības atdarinājums, kas ikkatrā tās atsevišķā daļā ietērpts dažādi izdaiļotā valodā; šis atdarinājums tieši ar darbību, nevis ar stāstījumu, izraisot līdzjūtību ...

Manifesti literārie Dzejas vārdnīca
... skaudību, kas izvirda asu pretrakstu virknēs (A.Upīts u.c.). Ne katrreiz var stingri nodalīt dzejn. vai dzejn. grupas kolektīvu rakstu pret vai par kaut ko no literārā manifesta, īpaši 1920.g. un 1930.g. pirmajā pusē, kad Latvijā un citviet Eiropā kā sēnes pēc lietus auga un tikpat ātri pazuda dažādi ...

Literārā kritika Dzejas vārdnīca
... , R.Egle, socioloģisko A.Upīts, A.Sakse, vulgārsocioloģisko J.Jansons-Brauns, K.Krauliņš, strukturālo R.Veidemane, feministisko A.Cimdiņa. “Literatūrkritika (..) filozofiskajā aspektā - ir tikai paplašināts lasīšanas akts, mana lasīšanas akta, jūsu lasīšanas akta paplašinājums un ne vairāk.” ...

Korifejs Dzejas vārdnīca
... vecuma ziņā, bet arī kā laikmets.” “Vai Andrejs Upīts maz jaudīgs aloties, šis korifeju korifejs?”

Fotogrāfija dzejnieka Dzejas vārdnīca
... literatūras kritikas septiņsējumu diždarbā Andrejs Upīts salicis sev septiņas ģīmetnes, Rainim (un citiem) tikai vienu!” “Teiksim, pēc Vizmas /Belševicas/ dzīvokļa kratīšanas zināmu izbrīnu radīja fakts, ka j a u t r i e z ē n i (pēc plaši pazīstamas filmas nosaukuma tā iedēvēti)... plēsuši ...

Dekadence Dzejas vārdnīca
... bieži tika kariķēti kritikā (J.Jansons-Brauns, A.Upīts, J.Jankavs), bet arī reālistu vai precīzāk - klasisko dzejas kanonu piekritēju (E.Treimaņa-Zvārguļa, R.Blaumaņa u.c.) dzejā. “Pār okeānu skudra brauc, / Kā līķis svaidās laiva; / Pār dzelmi divi pūķi kauc/ Un viena balta kaiva.” “Pēc rumāņu ...