Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: meža ugunsgrēks
Atrasto rezultātu skaits: 30

meža ugunsgrēks Meža enciklopēdija
... bojāeja un kurš apdraud arī cilvēkus. Uzskaitot ugunsgrēkus Valsts meža fonda terit. , izšķir ∆ meža zemēs un ugunsgrēkus nemeža zemēs. Atkarībā no tā, kā uguns izplatās, izšķir 3 ∆ veidus: skrejuguni , vainaguguni un zemdegu . ∆ dzēšanā ir 2 fāzes — uguns lokalizēšana un uguns likvidēšana ...

meža novērošana Meža enciklopēdija
... veic ugunsnedrošajā periodā, lai laikus atklātu meža ugunsgrēkus un organizētu to dzēšanu. Novērotāji dežurē ugunsnovērošanas torņos vai patrulē pa ceļiem, it īpaši dūmakainā, sliktas redzamības laikā. Patrulēšana dod iespēju ne tikai laikus atklāt meža ugunsgrēkus,... ugunsgrēku ... ugunsgrēka ...

meža ugunsbīstamība Meža enciklopēdija
meža ugunsgrēka izcelšanās iespējamība. ∆ ir cieši saistīta ar meteorol. apstākļiem. Ja laiks ilgstoši ir karsts un sauss, ∆ stipri palielinās. ∆ aprēķina ...

meža ugunsdrošība Meža enciklopēdija
meža aizsardzība pret ugunsgrēkiem. ∆ organizē saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumiem mežos. Valsts mežos ∆ darbus veic Zemkopības min-ja s VMD teritoriālās struktūrvienības vai citas min-ja s, resori, uzņ. , iestādes, org-ja s, kuru rīcībā meži nodoti, pašvaldību mežos ... mežus ... mežā ...

meža apsardzība Meža enciklopēdija
... mežu ... mežam ... nodara zaudējumus mežsaimniecībai; 2) aizsargāt mežu pret ugunsgrēkiem saskaņā ar mežu ugunsdrošības noteikumiem ( ugunsdrošības pasākumi ... meža fonda ...

meža ugunsdzēsības organizācija Meža enciklopēdija
... meža ... vietā un nepieciešamības gadījumā saskaņā ar meža ugunsgrēku dzēšanas org-ja s plānu izsauc palīgspēkus no glābšanas dienesta depart. apakšvienībām un vietējiem uzņ. un org-jām, ārkārtējās situācijās ziņo raj. pašvaldībai un civilās aizs. formējumu raj. vadībai un lūdz palīdzību ...

meža ugunsdrošības ierīcības projekts Meža enciklopēdija
... meža ... darba drošības noteikumi meža ugunsgrēku dzēšanas laikā; 8) meža ugunsgrēku degumos cietušo koku vērtības zuduma noteikšanas kritēriji; 9) aprēķini par meža ugunsgrēku radītiem iespējamiem gaisa (atmosfēras), zemes un ūdens piesārņojumiem un konkrētās vides degradāciju; ...

meža augsnes fauna Meža enciklopēdija
... meža ... antropogēno ietekmi (nobradāšana, piesārņojums, meža ugunsgrēki, mežizstrāde u.tml. ). Ljā ziņas par ∆ pārsvarā ir fragmentāras, jo pētītas tikai atsevišķas taksonom. grupas, to ekoloģija un iespējas tās izmantot piesārņojuma indikācijā.

meža kultūru ierīkošanas metodes Meža enciklopēdija
... Meža ... nenoturīgas pret snieglauzām un ļoti apdraudētas ugunsgrēka gadījumā. Intensīvas mežs. apstākļos galvenā stādīto kult. priekšrocība ir to ātrāka augšana — sal. ar sētām skujkoku kult. vid. par 10—15 gadiem, turklāt, iestādot lielākus stādus, zemsedzes augu ... apkarošana vispār ...

mežs Meža enciklopēdija
... Mežam ... vairāk lietkoksnes, bet arī vairāk skābekļa (Ljas meži katru gadu izdala atmosfērā ~55 mld t O 2 ), oglekļa, labāk regulē hidrol. režīmu, klimata svārstī bas. Cilvēku dzīves videi piesārņojoties ar rūpniecības atkritumiem un dažādu mater. sadegšanas produktiem,... ugunsgrēkā) ātri ...

ugunsdrošības pasākumi Meža enciklopēdija
... Meža ... neievērošanas gadījumā, māca, kā rīkoties, kad izcēlies meža ugunsgrēks). Meža ugunsgrēku izcelšanās un izplatīšanās novēršanai saskaņā ar VMD apstiprinātu plānu jāceļ ugunsnovērošanas torņi , līdz ugunsnedrošā perioda sākumam jāierīko jaunas un ... jāatjauno esošās ...

degums Meža enciklopēdija
... meža ... mežaudzi stipri bojājis vai iznīcinājis meža ugunsgrēks. ∆ , kuros mežs pilnīgi izdedzis, neatkarīgi no tā, vai apdegušie koki izcirsti vai ne, ieskaita ar mežu neapklāto zemju kategorijā. Izdegušās un uguns daļēji skartās pl. klasificē: 1) ∆ ar pilnīgi ... iznīcinātu mežaudzi ...

piroloģija Meža enciklopēdija
... pyr uguns + logos mācība) — zinātne par ugunsgrēkiem. Meža ∆ galv. uzdevums ir izveidot pasākumu sistēmu ( ugunsdrošības pasākumi ), lai novērstu meža ugunsgrēkus, ierobežotu to izplatīšanos, nodrošinātu ugunsgrēku ... dzēšanu. Tiek izstrādātas ...

skrejuguns Meža enciklopēdija
meža ugunsgrēks, kura laikā deg meža zemsedze, pamežs un paauga, bet uguns neskar koku vainagus. Agrā pavasarī, kad ir daudz sausu, atmirušu augu un zemsedzes virsējā kārta vietām ir izžuvusi, bet tās liel. daļa piesātināta ar mitrumu, ∆ ir mazāk postīga. Tā ātri virzās uz priekšu (3—5 m/min ...

vainaguguns Meža enciklopēdija
meža ugunsgrēks, kura laikā deg arī kokaudzes vainagu klājs. Nešķirama ∆ pavadone ir skrejuguns . Sakarā ar to, ka sadeg daudz degošā mater. , ∆ laikā izdalās ļoti daudz siltuma, kas virs uguns skartās pl. rada vertikālu gaisa plūsmu. Līdz ar to rodas sānvilkme, kas veicina ... ar skābekli bagātu ...