Atbildes, kuras tu meklē

Mežkopība, mežierīcība, mežsaimniecība


jaunaudze — viena no kokaudzes vecumgrupām; pirmais kokaudzes attīstības periods no audzes izveidošanās līdz kāršu vecumam. Skujkoku un cieto lapkoku dižmeža audzēs tas ir līdz 20 g. vecumam, bet mīksto lapkoku audzēs līdz 10 g. vecumam, īpaši ātraudzīgo koku audzēs līdz 5 g. vecumam. Veicot mežierīcību, jaunaudzēs ieskaita pirmo divu vecumklašu audzes, t.i., priežu, egļu, ozolu un ošu audzes līdz 40 g. vecumam, bērzu, melnalkšņu un apšu audzes līdz 20 g. vecumam un baltalkšņu audzes līdz 10 g. vecumam. Jaunaudžu vecumā veic sastāva kopšanas cirtes, izveidojot vēlamo kokaudzes koku s. sastāvu, un parasti arī pirmo audzes krājas kopšanas cirti, izcērtot slimos, augšanā atpalikušos un labāko koku augšanu traucējošos kokus.

J. Bisenieks

© Apgāds "Zelta grauds", 2005