Atbildes, kuras tu meklē

Mežkopība, mežierīcība, mežsaimniecība


kokaudze — mežaudzes galvenā sastāvdaļa, ko veido gandrīz viendabīgs koku kopums noteiktā meža nogabalā. Kokaudzes atšķiras pēc koku s. sastāva, formas, izcelšanās, vecuma un ražī bas. Pēc koku s. sastāva izšķir tīraudzes (1 koku suga) un mistraudzes (2 un vairāk s.). Praksē par tīraudzi uzskata tādu , kurā citu s. piemistrojums nepārsniedz 2/10 no krājas. Mistraudzēs izšķir valdošo koku sugu (kam ir lielākā krāja) un galveno koku s. (kas noteiktos meža augšanas un ekon. apstākļos vislabāk atbilst saimn. mērķiem). Pēc formas izšķir vienkāršas (visi koku vainagi atrodas vienā stāvā) un saliktas (koku vainagi izvietojušies 2 vai vairākos stāvos). Atsevišķu stāvu nodala, ja tā vid. augstums ir par 20% mazāks nekā I stāva vid. augstums. II stāva vid.minim.augst. jābūt vismaz 1/4 no I stāva vid. augstuma. Kokus, kuru vid.augst. mazāks par 1/4 no I stāva vid. augstuma, ieskaita paaugā vai pamežā. Vienkāršas veido gk. saulmīļu koku tīraudzes. Saliktas veido saulmīļu un ēncietīgu koku mistraudzes. Tādā gadījumā I stāvu veido saulmīļu s. (piem., priede), bet II stāvu — ēncietīga s. (egle). Saliktu var veidot arī 1 ēncietīga s. (egle), bet tādā gadījumā tā ir dažādvecuma audze, kas sastāv no dažādu paaudžu kokiem. Pēc izcelšanās šķir dabiski izveidojušās (atjaunojušās ar sēklām vai veģetatīvi) un mākslīgi atjaunotas (sētas vai stādītas). Dabiski izveidojušās savukārt iedala 2 grupās. , kas izveidojušās veģetatīvi (no celmu vai sakņu atvasēm), sauc par atvasājiem, bet , kas izaugušas no sēklām, — par dižmežu. , kurā koku vecums neatšķiras vairāk kā 1 vecumklases robežās, sauc par vienvecuma audzi, bet , kurā koku vecuma atšķirības ir lielākas, — par dažādvecuma audzi. Meža augšanas apst.un ražības raksturošanai kokaudzes iedala bonitātēs. Pēc ražības vēl iedala modālajās un optimālajās kokaudzēs. Modālās raksturo vidējo faktisko ražības līm. noteiktos augšanas apst.attiecīgajā meža fondā, bet optimālās jeb etalonu raksturo potenciāli iespējamo ražības līm. noteiktos augšanas apstākļos.

J. Bisenieks

© Apgāds "Zelta grauds", 2005