Atbildes, kuras tu meklē
Priežu audze lānā

Meža ekoloģija, tipoloģija, augsne, hidromeleorācija un kokaugu fizioloģija


lāns Ln (Myrtillosa) — sausieņu meža augšanas apstākļu tips labi aerētās minerālaugsnēs. Aizņem 7,0% Ljas mežaudžu kopplatī bas. Augsne vidēji bagāta, podzolaugsne uz smilts vai mālsmilts cilmieža. Notiek intensīva vielu aprite. Zemsega (detrīts) sadalās ātri, tās biezums līdz 5 cm. Notiek intensīva augu barības vielu izskalošanās. Trūdvielu horizonts plāns, podzola horiz. labi izveidojies, ieskalojumu horiz. nereti ar rūsakmeni. raksturīgas priedes un bērza II bonitātes tīraudzes un mistraudzes, egles piemistrojums kokaudzes I stāvā nepārsniedz 2 mistrojuma vienī bas. Egle ir II stāvā un paaugā. Pamežs rets; aug kadiķi, pīlādži, lazdas. Zemsedzē >100 vaskulāro augu, sūnu un ķērpju sugu. Tās I stāvā dominē mellenes, bieži sastopamas brūklenes, niedru ciesa, ērgļpapardes, zeltgalvītes, zemzālītes, žagatiņas; II stāvā aug rūsaines, stāvaines, divzobes, straussūnas. Izcirtumos izzūd sīkkrūmi un sūnas, pirmajos gados sazeļ šaurlapu ugunspuķe, parastā krustaine, jānīši u.c. izcirtumu nezāļu stadijas augi, vēlāk vidēji blīvu segumu veido niedru ciesa un liektā sariņsmilga, kas nekavē strauji ieaugt bērzam. Mērķsuga — priede. Vēlams egles, jaunaudzēs un vid. vecuma audzēs — arī bērza piemistrojums, kas uzlabo augsnes īpašības un palielina audzes daudzveidību un noturību. Egles II stāvs nav saimnieciski perspektīvs. Galv. izmantošanā lieto kailcirti. Vēlama vienmērīga ciršanas atlieku izkliedēšana. grunts noturība augsta, un mežizstrādē var izmantot smago tehniku. Izcirtumos, kur meža dab. atjaunošanās ar priedi nav paredzama, jāierīko priedes kultūras. Nepieciešama savlaicīga mežaudzes sastāva un krājas kopšana, tādējādi pakāpeniski veidojot priedes tīraudzes.

I. Liepa

© Apgāds "Zelta grauds", 2005