Atbildes, kuras tu meklē
Priežu mētrājs
mētrājs Mr (Vacciniosa) — sausieņu meža augšanas apstākļu tips labi aerētās minerālaugsnēs. Aizņem 4,0% Ljas mežaudžu kopplatības. Augsne nabadzīga, gk. podzolaugsne uz smilts cilmieža. Notiek intensīva vielu aprite. Zemsega (detrīts) sadalās ātri, tās biezums līdz 5 cm. Nozīmīgākie noārdītāji ir sēnes. Izteikta augu barības vielu izskalošanās. Trūdvielu horizonts ļoti plāns vai pat mozaīkveidīgs, podzola horiz. gaišs, ieskalojumu horiz. tumšāks, blīvāks, nereti ar rūsakmeni. raksturīgas priedes un bērza III bonitātes tīraudzes un mistraudzes, nereti ar egli II stāvā un paaugā. Pamežā reti kadiķi. Zemsedzē >80 vaskulāro augu, sūnu un ķērpju sugu. Tās I stāvā dominē brūklenes, bieži sastopamas mellenes, virši, aitu auzene, liektā sariņsmilga, slotiņu ciesa; II stāvā aug rūsaines, stāvaines, divzobes, briežu, meža un zvaigžņu kladīna. Pēc audzes nociršanas izzūd sīkkrūmi, sūnas un ķērpji, bet ieviešas virši, šaurlapu ugunspuķe, parastā krustaine u.c. izcirtumu nezāļu stadijas augi, veidojot skraju sazēlumu, kas nekavē meža atjaunošanos. Mērķsuga — priede, kas pilnvērtīgi izmanto augsnes potenciālu un veido slaidu stumbru ar mazāku raukumu (no tādiem stumbriem var iegūt augstvērtīgus koksnes sortimentus). Apm. 40% izcirtumu mežs dabiski atjaunojas ar bērzu, un tādējādi palielinās mežaudžu daudzveidība un noturība, turklāt bērza nobiras uzlabo augsnes īpašības. Taču bērzam raksturīgs liels stumbra raukums, līkumainība un zarainība. Priežu jaunaudzē bērza piemistrojums ir vēlams, tomēr līdz briestaudzes vecumam; veicot kopšanas cirtes, jāizveido priedes tīraudzes. Egle cieš no barības vielu nepietiekamības un sakņu trupes, tādēļ egles II stāvs nav saimnieciski perspektīvs. Galv. izmantošanā ieteicama kailcirte vai grupu izlases cirte. Vēlama vienmērīga ciršanas atlieku izkliedēšana. grunts noturība augsta, un mežizstrādē var izmantot smago tehniku. Izcirtumos, kur meža dab. atjaunošanās ar priedi nav paredzama, jāierīko meža kultūras, sējot vai stādot priedi.

I. Liepa

© Apgāds "Zelta grauds", 2005