Atbildes, kuras tu meklē

Meža atjaunošana, apmežošana, sēklkopība, selekcija un ģenētika


meža atjaunošana — kokaudzes atjaunošana, lai nodrošinātu tautsaimniecībai nepieciešamās koksnes ražošanu un vides aizsardzību. Izšķir meža dabisko atjaunošanos, mākslīgo un kombinēto . Dabiskā atjaunošanās var notikt ar sēklām (ģeneratīvi) — šādas izcelsmes mežaudzes dēvē par dižmežu, jaukti (ģeneratīvi un veģetatīvi) vai tikai veģetatīvi, kad rodas intensīvas mežs. prasībām neatbilstošs atvasāju mežs. Skuju koki atjaunojas tikai ģeneratīvi, bet lapu koki — gan ģeneratīvi, gan veģetatīvi. Dab. atjaunošanās var notikt zem audzes vainagu klāja (pirmsatjaunošanās) vai izcirtumā pēc mežaudzes nociršanas (pēcatjaunošanās) no blakus esošās mežaudzes vai atstātajiem sēkliniekiem. Priedes un egles sekmīgu pirmsatjaunošanos dažreiz var panākt ar pakāpeniskajām izlases cirtēm. Veicot izlases cirtes, nodrošina nepārtrauktu dabiskās atjaunošanās norisi, kuras rezultātā veidojas t.s. izlases mežs (meža dabiskā atjaunošanās). Meža mākslīgai atjaunošanai — kultūru ierīkošanai sējot vai stādot — ir vairākas priekšrocības: skujkoku un cieto lapkoku mežaudžu izaudzēšanas laiks saīsinās vidēji par 20 g., mīksto lapkoku — par 5—10 gadiem; iespējams radīt jebkura vēlamā sastāva un biezuma mežaudzi, vienlaikus panākot mežā labāku kārtību laikā un telpā, jo rodas t.s. vecumklašu mežs; mākslīgi atjaunotu mežaudžu kopšana un nociršana ir daudz vienkāršāka. Kombinētā nepieciešama, ja dab. atjaunošanās ieilgst, notiek nevienmērīgi vai vēlamo koku skaits nav pietiekams. Tādā gadījumā līdz pašizsējas kociņu 4—5 g. vecumam atjaunojamā kokaudze papildināma, iestādot iespējami lielākus vēlamās s. koku stādus. Ja tukšo vietu ir daudz, rodas lieli papildu izdevumi, jo augsne stādvietā jāsagatavo ar rokām. Mežu intensīvas apsaimniekošanas prasībām vislabāk atbilst vietējo s. skujkoku mākslīga atjaunošana. Mīksto lapu koku, it īpaši bērza, atjaunošanu atkarībā no augšanas apstākļiem vienādi sekmīgi var panākt kā dabiskā, tā mākslīgā veidā.

I. Mangalis

© Apgāds "Zelta grauds", 2005