Atbildes, kuras tu meklē

Mežizstrāde, meža nekoksnes produkcija


meža blakusizmantošana — dažādu meža resursu izmantošana, izņemot kokmateriālu sagatavošanu. Pie saskaņā ar meža likumdošanu pieder siena pļaušana, lopu ganīšana un dravu izvietošana mežā, sēklu, ogu, riekstu, sēņu, ārstn. augu, citu izejv. un sūnu ieguve, meža izmantošana pētniecībā, iedz. rekreācijai, medniecības un valsts aizs. vajadzībām. Pēc resursu nozīmīguma pie būtu pieskaitāma arī sveķu, sulu, celmu, lūku, mizu, žagaru, zaru, koku zaleņa, pumpuru, eglīšu, meiju u.c. dekor. materiālu ieguve. Pēdējā laikā meža tiesību aktos noteikto 2 meža izmantošanas veidu — kokmater. sagatavošanas un — vietā starpt. apritē ienācis cits meža izmantošanas veidu iedalījums: 1) meža preces; 2) meža pakalpojumi. Meža preces savukārt iedala koksnes precēs un nekoksnes precēs. Visas iegūtās preces ir nekoksnes preces, bet meža izmantošana pētniecībā, rekreācijai, medniecības un valsts aizs. vajadzībām savukārt ir meža pakalpojumi. Valsts un pašvaldību mežos ikvienam ir tiesības vākt meža ogas, augļus, riekstus un sēnes, ja normatīvajos aktos nav noteikti ierobežojumi un tiek ievēroti meža aizsardzības noteikumi.

A. Vasiļevskis

© Apgāds "Zelta grauds", 2005