Atbildes, kuras tu meklē

Meža ekoloģija, tipoloģija, augsne, hidromeleorācija un kokaugu fizioloģija


sausieņi meža edafiskā rinda, kurā apvienoti meža augšanas apstākļu tipi labi aerētās minerālaugsnēs. Aizņem 55,0% Ljas mežaudžu kopplatī bas. īpašības un ekol. procesi atkarīgi no klimatiskajiem un edafiskajiem faktoriem. Mitruma pārpilnības un anaerobu apstākļu nav pat slapjā vasarā. Nokrišņu ūdens aizplūst virszemes noteces veidā vai iesūcas augsnes dziļākos horizontos un izraisa trūdvielu horiz. izskalošanos. Izcirtumi un degumi nepārpurvojas. Nabadzīgākajos meža augšanas apst.tipos rodas mitruma deficīts un notiek izžūšana. Augu organ. atliekas sadalās ātri, un zemsegas (detrīta) biezums nav >5 cm. Augsnes ķīm. un fizikālās īpašības mainās plašā intervālā. sastopamas visu Ljas mežus veidojošo koku s. vienkāršas un saliktas Ia-V bonitātes tīraudzes un mistraudzes. Nodalīti 6 meža augšanas apst.tipi: sils, mētrājs, lāns, damaksnis, vēris, gārša. Šādā secībā palielinās arī augsnes auglība, s. skaits kokaudzē, pamežā un zemsedzē, kokaudzes bonitāte un mistrojums, augšanas potenciāls, krāja un krājas pieaugums, meža zemes un kokaudzes vērtība, mežs. pasākumu efektivitāte, izcirtumu un degumu aizzēlums, bet samazinās augsnes skābums un audžu ugunsbīstamība. augsnēs kokaudzes ir vēja noturīgas, pat egle tajās daudz mazāk cieš no vējgāzēm. Grunts noturība augsta, un mežizstrādē var izmantot smago tehniku. Mežizstrādi var veikt jebkurā gadalaikā. Galv. izmantošanā lietojami visi ciršu veidi. Veicināma mērķsugu koku dabiskā atjaunošanās. Mērķtiecīga audžu kopšana un meža kultūru ierīkošana ir ļoti efektīvas.

I. Liepa

© Apgāds "Zelta grauds", 2005