Atbildes, kuras tu meklē

Meža atjaunošana, apmežošana, sēklkopība, selekcija un ģenētika


vējlauzējjosla — kokaugu stādījumu josla lauksaimniecībā izmantojamā zemē. veido vides aizsardzībai pret vēja kaitīgo iedarbību — ierobežojot augsnes virskārtas izžūšanu, tās aizkavē vai samazina augsnes eroziju. Ljas klim. zonā nepieciešamas gk. augļu dārzu, stādaudzētavu, siltumnīcu, lopu novietņu un ganību, dzīvojamo ēku, kā arī ceļu aizsardzībai. Parasti kokaugus stāda 1—3 un vairāk rindās. Pēc konstr. izšķir šādus stādījumu veidus: caurpūtes (kokiem saslēdzas tikai vainagi, stumbri atrodas 1—2 m atstatumā), skrajos (lapu koki vai lapu koki un krūmi ir tādā biezībā, ka laiž cauri gaisa plūsmu visā augstumā) un blīvos jeb necaurpūtes stādījumus (biezi stādījumi, kas nelaiž cauri gaisa plūsmu). Pēc formas stādījumus iedala simetriskajos (abas joslas puses ir ar vienādu leņķi attiecībā pret stādījumu pamatni) un asimetriskajos (joslas ārējo malu veido ar tādu pašu slīpumu pret stādījumu pamatni kā simetriskajā stādījumā, bet iekšējo pusi stāvāku). stādījumos biežāk izmantojamie kokaugi: parastā liepa, platlapu liepa, Holandes liepa, baltais vītols, trauslais vītols, blīgzna, smiltāja jeb smilšu kārkls (S.daphnoides), smaillapu vītols, sarkanais jeb purpura kārkls, melnalksnis, āra bērzs, purva jeb pūkainais bērzs, Tatārijas kļava, ošlapu kļava, parastā kļava, sudraba kļava, mežābele, mājas ābele (M.domestica), meža bumbiere, parastais ozols, sarkanais jeb ziemeļu ozols, parastā zirgkastaņa, parastais osis, Pensilvānijas osis, parastā vīksna, parastā goba, parastais pīlādzis, Zviedrijas pīlādzis, parastā ieva, Virdžīnijas ieva, parastā lazda, kokveida karagana (Caragana arborescens), krūma karagana (C.frutex), baltā robīnija (Robinia pseudoacacia), Tatārijas sausserdis (Lonicera tatarica), Kaukāza plūme (Prunus cerasifera var.divaricata), vārpainā korinte, parastais smiltsērkšķis un krokainā roze, pamīkstā, vienirbuļa, lielērkšķu vilkābele jeb krustābele (Crataegus submollis; C.monogyna; C.macracantha), parastā irbene, parastais ceriņš (Syringa vulgaris), Amūras ceriņš (S.reticulata var.amurensis), Transilvānijas jeb Ungārijas ceriņš (S.josikaea), parastais filadelfs (Philadelphus coronarius), Lemuāna filadelfs (P. x lemoinei), baltais grimonis, asinssarkanais grimonis, sarkanais plūškoks, parastā egle, Eiropas lapegle, Sibīrijas lapegle, Japānas jeb Kempfera lapegle.

M. Daugaviete

© Apgāds "Zelta grauds", 2005