Atbildes, kuras tu meklē
Soikans Juris

gleznotājs, grafiķis, mākslas zinātnieks (1920-1995)

Jura Soikana darbi

Grāmatas

Soikans Juris. Juris Soikans. - [Minhene] : Latgaļu izd., 1960. - 36 lpp., [40] lp.

Soikans Juris. Jūlijs Jēgers un latviešu māksla / Juris Soikans ; Veronika Gailīte, Angelika

Jēgere ; Jūlijs Jēgers. Mūsu brālis. Manas dzīves gaitas. - Stokholma : Daugava, 1966. - 158 lpp.

Soikans Juris. Mākslas kritika un esejas : rakstu izlase / Juris Soikans. - Toronto : Astra, 1983. - 416, [8] lpp.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Soikans Juris. Domu divkaujā pāri uzskatu aizai : no prof., [māksl., mākslas zinātn. un ped.

(1920-1995)] sarakstes ar PSRS komit. "Par atgriešanos dzimtenē" pārstāvi Berlīnē Ž.Zakenfeldu

[(1931-1994)] 1958.g. / Juris Soikans, Žanis Zakenfelds // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391.

- Nr.148/150 (2000, 27.apr.), 14.lpp. ; Nr.151/153 (2000, 28.apr.), 15.lpp ; Nr.158/160 (2000,

4.maijs), 22.lpp. ; Nr.164/165 (2000, 6.maijs), 15.lpp.

Soikans Juris. Juris Soikans : [saruna ar māksl.] / Juris Soikans ; pierakst. Magda Priedīte //

Zvaigzne. - Nr.2/3 (1991), 14.-15.lpp.

Soikans Juris. Olga Kuncīte-Balgalve : [gleznotājas (1910-1982) piemiņai : Vācija] / Juris

Soikans ; tekstā aut. pēdējā saruna ar O.Kuncīti-Balgalvi 1979.g. 16.apr. // Latvju Māksla

(Rockville). - Nr.10 (1983), 977.-982.lpp.

Soikans Juris. Soikans par Soikanu : [māksl. par savu dzīvi un darbu : saruna] / Juris

Soikans ; pierakst. Arnolds Sildegs // Latvju Māksla (Rockville). - Nr.11 (1984), 1014.-

1027.lpp. ; Nr.12 (1986), 1132.-1149.lpp.

Soikans Juris. Teodora Puciriusa piemiņai : 1902-1985 : [ASV] / Juris Soikans // Latvju

Māksla (Rockville). - Nr.12 (1986), 1196.-1199.lpp.

Literatūra par Juri Soikanu

Grāmatas

Gauja MārtiĦš. Latviešu tēlotāja māksla Sidnejā Mārtiņa Gaujas skatījumā : 1965-1999 /

Mārtiņš Gauja ; aut. il. ; recenz. sakārt. Guntars Saiva. - Sidneja : Mārtiņa Gaujas izd., 1999. -

218 lpp. - Saturā: par Juri Soikanu.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Konstants Zigurds. Juris Soikans : [par glezn., graf. un mākslas zinātn.] / Zigurds

Konstants // Doma. - 1.laid (1991), 147.-[154.]lpp. - Pielikumā: Jura Soikana nozīmīgākie

raksti.

Mākslinieks, profesors, Ludzas pilsētas goda pilsonis Juris Soikans : 1920.g. 13.apr.-1995.g.

16.nov. : [glezn., mākslas zinātn. piemiņai] // Ludzas Zeme. - Nr.93 (1995, 22.nov.), 1.lpp.

Purmale Ineta. Juris Soikans dzīvē un mākslas pasaulē : [par glezn. un mākslas zinātn.

(1920-1995)] / Ineta Purmale // Studija. - ISSN 1407-3404. - Nr.44 (2005, okt./nov.), 63.-65.lpp.

Sildegs Arnolds. Juris Soikans : 1920.12.IV-1995.15.XI / Arnolds Sildegs // Latvju Māksla

(Rockville). - Nr.22 (1996), 2296.-2297.lpp.

Soikane-Trapāne Māra. Zem svešas debess - dzimtenē Juris Soikans māca Latvijas

Universitātē / Māra Soikane-Trapāne // Brīvā Latvija (Vācija). - ISSN 0934-6759 - Nr.15 (1990,16.apr.), 2.lpp.

Spoģis Alberts. Arvien jaunu uztveres reālitāšu veidotājs : māksl. Juris Soikans sasniedz

septiņdesmit / Alberts Spoăis // Brīvā Latvija (Vācija). - ISSN 0934-6759 - Nr.14 (1990, 9.apr.), 2.lpp.

Spoģis Alberts. Veseluma mākslinieks atgriezies mājās : [Juris Soikans : (1920-1995) :

glezn. piemiņai] / Alberts Spoģis // Zemturis. - Nr.5 (1996, 16.febr.), 4.lpp.

Spoăis Alberts. Veseluma mākslinieks atgriežas mājās : dzimtenē miris māksl. un paidagogs

prof. Juris Soikans [1920-1995] / Alberts Spoģis // Brīvā Latvija (Londona). - ISSN 0934-6759 - Nr.46 (1995, 4./10.dec.), 8.lpp.

Timšāns Sigizmunds. Mākslinieks, filozofs Juris Soikans. Lielā ludzānieša atgriešanās : [par

urnas ar māksl. pelniem (1920-1995) apbedīšanu Ludzas kapos] / Sigizmunds Timšāns // Latvijas

Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.172 (1996, 11.okt.), 8.lpp.

Vējāns Andris. Sniegos neieputināma māksla : Juris Soikans : [1920-1995 : glezn.

piemiņai] / Andris Vējāns // Zemturis. - Nr.1/2 (1996, 22.janv.), 8.lpp.