Atbildes, kuras tu meklē
Latviešu valoda - 8. klasei

Resursi:
Sinonīmu vārdnīca.
Vārdformu analīzes rīks.
Vārdšķiras un gramatika.
Terminu un svešvārdu skaidrojošā vārdnīca.

Veidosim kvalitatīvu mācību vidi kopā!

Aicinām pedagogus izstrādāt un iesūtīt darba lapas publicēšanai letonika.lv.
Ikviens pedagogs, kurš iesūtīs publicējamu darbu lapu, saņems apliecinājumu par publikāciju.

Sazinieties ar mums: letonika@tilde.lv

Darba lapas
Apzīmētājs un papildinātājs │ 8. klasei │ JAUNUMS!

Darba uzdevums: lasi un veic uzdevumus

 1. Nosaki apzīmētāju katrā teikumā, izraksti to!
 2. Pasvītro teikuma virslocekļus un apzīmētājus.
 3. Nosaki, uz kādiem jautājumiem atbild katrs apzīmētājs!
 4. Nosaki, ar kādu vārdšķiru ir izteikts katrs apzīmētājs!
 5. Uzraksti stāsta fragmenta turpinājumu.
 6. Lasi Imanta Ziedoņa epifāniju un izcel saskaņotos un nesaskaņotos apzīmētājus.
 7. Iepazīsties ar teoriju par papildinātāju! Izveido papildinātāja radošo portretu.
 8. Atrodi katram papildinātājam atbilstošu vietu tekstā!
 9. Izvēlies 7 papildinātājus no teksta un nosaki, uz kādu jautājumu katrs papildinātājs atbild!

8. klase

Latviešu valoda

Mācību vielas apguve

Autore: Santa Kadiķe

Atkārtojums par savrupinājumiem │ 8. klasei │ JAUNUMS!

Ar šīs darba lapas palīdzību Tu atcerēsies, kāda veida savrupinājumi papildina teikumu, kā tos atrast, kā atdalīt, kā arī papildināsi teikumus ar iederīgiem savrupinājumiem!

8. klase

Latviešu literatūra

Darba lapa

Autore: Santa Kadiķe

Atkārtoti vārdi │ 8. klasei│ JAUNUMS!

Lasi un veic uzdevumus!

 1. Izvēlies četras tautasdziesmas un saliec trūkstošās pieturzīmes.
 2. No vārdu bankas ievieto tekstā trūkstošos vārdus!
 3. Atzīmē, kurš no atkārtoto vārdu atdalīšanas veidiem ir izmantots!

8. klase

Latviešu valoda

Autore: Santa Kadiķe

Papildinājums un divdabja teiciens │ 8. klasei │ JAUNUMS!

Lasi un veic uzdevumus!

 1. Atrod katram teikumam iederīgu papildinājumu!
 2. Izvēlies no dotajiem piemēriem un ieraksti tekstā piemērotu divdabja teicienu!

8. klase

Latviešu valoda

Mācību vielas apguve

Autore: Santa Kadiķe

Ieskats dažādu valodu leksikas atšķirībās │ 8. klasei│ JAUNUMS!

Valodas izpēte

8. klase

Valoda

Autore: Lilita Rudzāte

Izmantotie resursi:
Latviešu - lietuviešu vārdnīca
Latviešu - igauņu vārdnīca

Iespraudumi │ 8. klasei │ JAUNUMS!

Lasi un veic uzdevumus!

 1. Atzīmē teikumus, kuros ir/nav iespraudumi, ja nepieciešams atdali ar komatiem.
 2. Liec pieturzīmes, sevišķu uzmanību pievēršot iespraudumiem!
 3. Papildini teikumus ar piemērotiem iespraudumiem! Izvēlies atbilstošas pieturzīmes!

8. klase

Latviešu valoda

Mācību vielas apguve, Zināšanu pārbaude

Autore: Santa Kadiķe

Iespraudumi. Tēma "Rozes" │ 8. klasei│ JAUNUMS!

Vai tu zini, ko simbolizē rozes, kuras tu saņem īpašos brīžos? Vai tu mēdz pārdomāt, kādas krāsas ziedu izvēlēties dāvināšanai draugiem, kādai krāsai dot priekšroku svinīgos gadījumos?

 1. Lasi tekstu, liec pieturzīmes un iekrāso iespraudumus!

8. klase

Latviešu valoda

Mācību vielas apguve

Autore: Santa Kadiķe

Iespraudumi. Tēma "Dabas spēks" │ 8. klasei │ JAUNUMS!

Darba uzdevumi

 1. Uzraksti stāstījumu par augļu un dārzeņu izmantošanu pārtikā!
 2. Iesaisti stāstījumā vismaz 7 dažādus iespraudumus, tostarp paskaidrojošās vārdu grupas.
 3. Izlasi sola biedra stāstījumu! Aizpildi tabulu!
 4. Lasi tekstu un atzīmē, kurā gadījumā pieturzīmes lietotas pareizi!

8. klase

Latviešu valoda

Mācību vielas apguve

Autore: Santa Kadiķe

Iespraudumi. Pārbaudes darbs │ 8. klasei│ JAUNUMS!

Darba uzdevumi

 1. Saliec pieturzīmes! Katram teikumam izvēlies piemērotu paskadrojošo vārdu grupu ar ievadītājvārdu.
 2. Izcel tekstā iespraudumus un virs tiem uzraksti veidu!
 3. Iesaisti katru iespraudumu kopā ar paskaidrojošo vārdu grupu atsevišķā teikumā, lietojot nepieciešamās pieturzīmes.

8. klase

Latviešu valoda

Pārbaudes darbs

Autore: Santa Kadiķe

Jēdziens teikuma locekļi un palīglocekļi │ 8. klasei │ JAUNUMS!

Darba uzdevumi

 1. Pievieno "jēdzienus" atbilstošajam skaidrojumam
 2. Izpēti teorētisko informāciju par apstākļiem.
 3. Izveido teorētisko apskatu. Atrodi katram piemēram atbilstošo skaidrojumu.
 4. Pasvītro apstākļus, nosaki, kuru vārdu teikumā tie paskaidro, nosaki apstākļu veidu un jautājumu.

8. klase

Latviešu valoda

Zināšanu ieguve un nostiprināšana

Autore: Santa Kadiķe

Vienlīdzīgi teikuma locekļi. Pārbaudes darbs. │ 8. klasei │ JAUNUMS!

Darba uzdevumi

 1. Atzīmē, kurā gadījumā pieturzīmes lietotas pareizi!
 2. Atrodi un izraksti vienlīdzīgus teikuma locekļus, kas atbilst dotajām shēmām. Pasvītro tos ar atbilstīgo teikuma locekļu apzīmējumu.
 3. Atrodi vienlīdzīgus teikuma locekļus, ieraksti tos tabulā kopā ar saikļiem (ja tādi ir), izraksti teikuma locekli, kuru tie paskaidro!
 4. Lasi tekstu un liec nepieciešamās pieturzīmes! Pasvītro vienlīdzīgus teikuma locekļus, apvelc saikļus, kas saista vienlīdzīgus teikuma locekļus.

8. klase

Latviešu valoda

Pārbaudes darbs

Autore: Santa Kadiķe

Viļa Plūdoņa literārie darbi un pareizrakstība │ 8. klasei

Darba uzdevumi:

 1. Atrodi dotajos piemēros ortogrāfijas kļūdas!
 2. Ieraksti iezīmētos īpašvārdus atbilstoši pareizrakstības likumiem un nemainot to formu.
 3. Lasi tekstu un liec pieturzīmes.

8. klase

Latviešu valoda

Mācību vielas apguve

Autore: Anitra Līkanse

Izmantotie resursi:
Valoda - letonika.lv
Viļa Plūdoņa darbi letonika.lv Lasītavā

Iepazīsti Viļa Plūdoņa daiļradi un papildini savu vārdu krājumu │ 8. klasei

Darba uzdevumi:

 1. Atzīmē piemērotākos sinonīmus!
 2. Papildini tekstu ar darbības vārdiem vienkāršajā tagadnē!
 3. Atzīmē to salikteņu rindu, kurā nav kļūdas!
 4. Ieraksti vārdu pareizā locījumā!

8. klase

Latviešu valodas un literatūra

Zināšanu pārbaude

Autores: Gunta Kaula, Rīgas Imantas vidusskola

Izmantotie resursi:
Valoda - letonika.lv
Viļa Plūdoņa darbi letonika.lv Lasītavā

Rokraksts kā cilvēka individualitātes izpausme. Pārbaudes darbs.│8. klasei│JAUNUMS!

Iejūties grafologa ādā!

 1. Lasi un pabeidz teikumus!
 2. Skaidro rokrakstu salīdzinājumus!
 3. Analizē doto rokrakstu, mēģini uzminēt, kam tas pieder!
 4. Skaidro svešvārdus!
 5. Uzraksti svarīgākos atzinumus, ko esi uzzinājis par rokrakstu.
 6. Tavs pašvērtējums.

8. klase

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Zināšanu pārbaude

Autore: Santa Kadiķe

Salikts sakārtots un salikts pakārtots teikums │ 8. klasei │ JAUNUMS!

Darba uzdevumi:

 1. Atrodi teikuma sākumam atbilstošu teikuma beigu daļu un savieno!
 2. Pasvītro teikuma gramatisko centru, liec iederīgas pieturzīmes.
 3. Izpēti, ko saista saiklis “un”.
 4. Liec teikumos pieturzīmes.
 5. Atrodi katram frazeoloģismam piemērotu skaidrojumu.
 6. Izvēlies trīs frazeoloģismus un iesaisti tos saliktos sakārtotos teikumos par skolas dzīvi!
 7. Izpēti, kā analizē saliktu sakārtotu teikumu, pēc parauga analizē dotos teikumus!

8. klase

Latviešu literatūra
Latviešu valoda

Mācību vielas apguve

Autore: Santa Kadiķe

Liec pieturzīmes, pasvītro gramatisko centru, uzzīmē teikuma shēmu │ Salikts teikums │ 8. klasei│ JAUNUMS!

Salikts sakārtots un salikts pakārtots teikums

 1. Liec pieturzīmes, pasvītro gramatisko centru (teikuma priekšmets, izteicējs), uzzīmē teikuma shēmas
 2. Saliec pieturzīmes, apvelc saikļus, kas ievada palīgteikumus!

Latviešu valoda un literatūra

Zināšanu pārbaude

Autors: Santa Kadiķe

Jaunvārdi un stila kļūdas │ ikvienam

Jaunvārdi top arī mūsdienās!

 1. Kā sauc attēlā redzamo filmas "Zvaigžņu kari" varoni, kura vārds pirmo reizi tika latviskots?
 2. Kāds ir oficiāli pieņemtais termins vārdam "malware", "brunch", "hashtag" ucc. latviešu valodā?
 3. Atzīmē teikumu, kurā ir stila kļūdas!
 4. Atrodi frazeoloģismus starp aforismiem!

Latviešu valoda

Zināšanu pārbaude

Autors: Anitra Līkanste
Rīgas Imantas vidusskola

Izmantotie resursi:
letonika.lv

Salikts sakārtots teikums │ 8. klasei

Darba uzdevumi:

 1. Izlasi tekstu un pasvītro saliktus sakārtotus teikumus
 2. Lasi tekstu un punktiņu vietā ieraksti atbilstošus saistītājvārdus, kas saista salikta teikuma daļas!
 3. Pasvītro teikuma virslocekļus!
 4. Izdomā teikuma daļai piemērotu otro teikuma daļu
 5. Pasvītro teikuma daļai atbilstošu gramatisko centru
 6. Liec komatus! Uzzīmē saliktu sakārtotu teikumu shēmas!

8. klase

Latviešu valoda

Zināšanu pārbaude

Autore: Santa Kadiķe

Sakāmvārdi │ ikvienam

Sakāmvārdi rodas arī mūsdienās, bet senie teicieni pārtop jaunos

 1. Atzīmē, kurš no šiem sakāmvārdiem ir "tautas" sakāmvārds un ir radies vissenāk!
 2. No piedāvātajiem variantiem izvēlies pareizo atbildi!

Latviešu literatūra

Patstāvīgais darbs

Autors: SIA Tilde


Savrupinājums. Pārbaudes darbs. │ 8. klasei│ JAUNUMS!

Darba uzdevumi:

 1. Lasi un izraksti no teksta savrupinājumus, un teikuma locekļus, kurus tie paskaidro!
 2. Liec nepieciešamās pieturzīmes, pasvītrojot savrupinājumus. Virs katra savrupinājuma uzraksti tā veidu!
 3. Izdomā un uzraksti teikumus tā, lai vārdu savienojumi iekļautos tajos kā savrupinājumi. Lieto visus savrupinājumu novietojuma veidus teikumā!
 4. Lasi teikumus un izcel tajos divdabja teicienu! Uzzīmē teikuma shēmu!

8. klase

Latviešu valoda

Zināšanu pārbaude

Autore: Santa Kadiķe

Savrupinājumi │ 8. klasei│ JAUNUMS!

Darba uzdevumi:

 1. Atdali ar pieturzīmēm visus savrupinājumus, norādot savrupināto apstākļu veidu!
 2. Paplašini teikumu ar savrupinājumiem!
 3. Savrupini apzīmētājus!

8. klase

Latviešu valoda

Zināšanu pārbaude

Autore: Santa Kadiķe

Teikuma palīglocekļa nosaukums │ 8. klasei│ JAUNUMS!

Iepazīsties ar teoriju!

 1. Teikuma palīglocekļa nosaukums
 2. Kam palīgloceklis pakārtots
 3. Ko palīgloceklis izsaka
 4. Raksturīgākie jautājumi un piemēri

8. klase

Latviešu valoda

Mācību vielas apguve

Autore: Santa Kadiķe

Teikuma locekļi un vienlīdzīgi teikuma locekļi │ 8. klasei│ JAUNUMS!

Darba uzdevumi:

 1. Lasi tekstu, pasvītro izceltos vārdus ar pieņemtajiem teikuma locekļu apzīmējumiem!
 2. Pasvītro teikumos visus teikuma locekļus ar pieņemtajiem apzīmējumiem.
 3. Lasi tekstu un atrodi vienlīdzīgus teikuma locekļus, ieraksti tos tabulā kopā ar saikļiem un teikuma locekli, kuru tie paskaidro.

8. klase

Latviešu valoda

Zināšanu pārbaude

Autore: Santa Kadiķe

Teikuma gramatiskais centrs │ 8. klasei│ JAUNUMS!

Veicot uzdevumus, pieraksti tos kladē!

 1. Noraksti teikumus, nosaki katrā teikumā gramatisko centru, teikuma virslocekļus, salikta teikuma locekļus!
 2. Apvelc saliktus teikuma locekļus.

8. klase

Latviešu valoda

Mācību vielas apguve

Autore: Santa Kadiķe

Pārbaudes darbs par teikuma virslocekļiem │ 8. klasei│ JAUNUMS!

Darba uzdevumi:

 1. Lasi teikumus, pasvītro teikuma virslocekļus ar pieņemtajiem teikuma locekļa apzīmējumiem
 2. Izlasi tekstu, pasvītro teikuma virslocekļus! Izraksti no teksta divus saliktus teikuma locekļus

8. klase

Latviešu valoda

Zināšanu pārbaude

Autore: Santa Kadiķe

Pieturzīmes teikumos ar tiešo runu │ 8. klasei│ JAUNUMS!

Darba uzdevumi:

 1. Katram piemēram uzzīmē grafisko attēlu!
 2. Saliec pieturzīmes (arī teikuma beigās)!
 3. Izdomā divus teikumus ar tiešo runu un piebildi!

8. klase

Latviešu valoda

Zināšanu pārbaude

Autore: Santa Kadiķe

Uzruna un uzrunas grupa │ 8. klasei │ JAUNUMS!

Darba uzdevumi:

 1. Dotajā tekstā atrodi 20 kļūdas, tai skaitā arī beigu pieturzīmēs.

8. klase

Latviešu valoda

Zināšanu pārbaude

Autore: Santa Kadiķe

Teikuma priekšmets │ 8. klasei │ JAUNUMS!

Darba uzdevumi:

 1. Lasi un papildini tekstu atbilstoši norādēm

8. klase

Latviešu valoda

Zināšanu pārbaude

Autore: Santa Kadiķe

Vienlīdzīgi teikuma locekļi. Tēma "Nauda". │ 8. klasei │ JAUNUMS!

Darba uzdevumi:

 1. Lasi tekstu, liec pieturzīmes!
 2. Izcel pieturzīmes, kas lietotas vienlīdzīgu teikuma locekļu atdalīšanai.
 3. Pasvītro vienlīdzīgus teikuma locekļus ar attiecīgu teikuma locekļu pasvītrojumu.
 4. Uzraksti četrus teikumus ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem, kuros paud savu attieksmi pret naudu!
 5. Uzraksti četrus teikumus ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem, kuros paud savu attieksmi pret naudu!
 6. Ievieto teikumos brīvajā vietā saturam atbilstošus vienlīdzīgus teikuma locekļus!
 7. Iedomājies, ka Tev ir uzdots izveidot jauna dizaina 5 eiro naudaszīmi. Uzzīmē to!

8. klase

Latviešu valoda

Zināšanu pārbaude

Autore: Santa Kadiķe