Atbildes, kuras tu meklē

Modernisms

(franču val. ─ modernisme; moderne ─ ‘mūsdienīgs, jauns’)

Tradicionālās vērtības un tradicionālo poētiku noliedzošs mākslas un literārs strāvojums, kas radās 20. gs. sākumā (aizsākumi 19. gs. beigās) Francijā. Par modernismu var runāt kā par virzienu, tendenču un strāvojumu sistēmu vai kopumu, nevis kā par vienu precīzi norobežojamu un definējamu virzienu; modernisma māksla ir ļoti daudzveidīga. Modernisms mākslā saistās ar viena, kanonizēta mākslas modeļa nomaiņu, piemēram, klasicisma mākslas, kas izveidoja priekšstatu par skaisto kā mūžīgo un nesatricināmo kanonu.

Par vienu no nozīmīgākajiem modernisma priekštečiem tiek uzskatīts franču dzejnieks Šarls Bodlērs(1821-1867), kas šokēja sava laika lasītājus, savos darbos aplūkojot ar cilvēka seksualitāti saistītas tēmas, koncentrējoties arī uz nāvi, iznīcību, ļauno, noslēpumaino. Modernisma pasaules uztveri lielā mērā ietekmējusi F. Nīčes pārcilvēka koncepcija un psihoanalītiķa Z. Freida priekšstats par cilvēku kā par bioloģiski būtni, kuras darbību lielā mērā nosaka bērnībā gūtā erotiskā pieredze. Modernismam raksturīgs visatļautības kults, ko visspilgtāk iemieso "pārcilvēks", kurš gatavs noārdīt visu labākas nākotnes vārdā. Modernisms veidojās kā pretstats 19. gs. reālismam, kurš savukārt balstījās pozitīvisma filozofijā. Cilvēks tiek uztverts kā vientuļa nesaprasta būtne, dominē traģiska pasaules izjūta, jo cilvēks skaidri apzinās, ka nespēj pasaulē neko mainīt.

Modernisms eksistēja līdz 20.gs. vidum, ietverot vairākus literatūras virzienus, sākot no impresionisma un beidzot ar absurda literatūru. Modernisma literatūrā ietilpst impresionisms, simbolisms, dadaisms, sirreālisms, ekspresionisms, akmeisms, imažinisms. Modernisms cieši saistīts ar psihoanalīzi, relativitātes teoriju, vēlāk kvantu mehāniku, kibernētikas attīstību. Daudzi izcili modernisma autori gan nav saistīti vai saistāmi ar kādiem konkrētiem virzieniem ─ piemēram, Dž. Džoiss, F. Kafka, V. Vulfa, V. Folkners, H. Hese, T. Manns, G. Grīns, M. Bulgakovs un daudzi citi.

Izmantotie avoti

1. Latviešu rakstniecība biogrāfijās, R, 2003.

2. www.literature.lv

3. www.lv.wikipedia

4. http://valoda.ailab.lv/kultura/vesture/kultura/uzsk20/teksts.htm

5. J. Kursīte Dzejas vārdnīca

6. V. Lukaševiča, S.Mickeviča, I. Sokolova Aktuāli literatūras teorijas jautājumi. Metodisks līdzeklis skolotājam, 2007.

7. Literatūra. Rokasgrāmata skolēniem un studentiem. Zvaigzne ABC, 2005.

8. Auziņa Literatūra 12. klasei. Skolotāja grāmata. Zvaigzne ABC, 2009.

9. A. Skalberga Skolotāja grāmata. Literatūra. 12. klasei. Metodisks līdzeklis. RaKa. 2001.

10. http://e-vidins.mywibes.com/literatura/eksistencialisms_absurda_literatura/