Atbildes, kuras tu meklē

LITERATŪRA

(Saraksts dots literatūras sākotnējās izmantošanas secībā. Ar bultiņu pie vārda norādītiem autoriem ir šķirkļi Vidusvidzemnieku biogrāfiskajā vārdnīcā. Saīsinājumi: R. – Rīga; SPB – Sankt Pēterburga)


1. Enciklopēdiskā vārdnīca . 1-2. R. 1991. Ž. Unāma redakcijā.
2. Es viņu pazīstu . Latviešu biogrāfiskā vārdnīca R. 1939.
3. Latviešu literatūras darbinieki . Biogrāfiska vārdnīca. R. 1965.
4. Latviešu konversācijas vārdnīca . 1-21. R. 1927-40.
5. Latviešu rakstniecība biogrāfijās . R. 1992.
6. Latvijas padomju enciklopēdija . 1-102. R. 1981-88.
7. Latvijas vadošie darbinieki . R. 1935.
8. Latvju enciklopēdija 1962-1982. 1-4. Rokvila 1983-90. Redaktors E. Andersons.
9. Latvju enciklopēdija . 1-3 un p. Stokholma 1950-51 un 1960. Redaktors A. Švābe.
10. Prande A. Latvju rakstniecība portrejās. R. 1926.
11. Deutschbaltisches biographisches Lexikon 1710-1960 . Köln-Wien 1970.
12. Lauksaimniecības enciklopēdija. 1-4. R. 1962-71.
13. Atziņas. 1-3. Cēsis-Rīga. 1924.
14. Latvijas PSR mazā enciklopēdija. I-III un rādītājs. R. 1967-72.
15. Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmija . R. 1989.
16. Latvijas darbinieku galerija. 1918-28. R. 1929.
17. Bērziņš Art. Pazīstamas sejas. 1-2. 1943-47.
18. Baltijas skolotāju seminārs . 1870-1919. R. 1940.
19. Birkenruher-Album. 1825-1892, 1906-1910. SPB. 1910.
20. Ruņģe V. u.c. Latviešu literatūras darbinieki rietumu pasaulē . Itaka, 1991.
21. Šaurums G. Tērbatas Universitāte. R. 1932.
22. Archīvs. Raksti par latviskām problēmām. I-XXX. Melburna.
23. Laukaugu selekcija . R. 1992. Sast. I. Holms.
24. Uz ežiņas galvu liku… 1-2. R. 1993-95.
25. Latviešu tēlotāja māksla 1860-1940. R. 1986.
26. Latvijas Lauksaimniecības akadēmija . Agronomijas fakultāte. R. 1978.
27. Vičs A. Latviešu skolu vēsture. 1-4. R.
28. Latviešu literatūras vēsture. 1-6. R. 1959-62.
29. Trimdas biogrāfiskā vārdnīca. 1979.
30. Pašportreti. 1965.
31. Acta Baltica. 1-29. 1960-81.
32. Timšāns S. Cēsu novada ļaudis pasaulē . Laikraksts Druva, 1989.12.X, 19.X, 21.X.
33. Bērsons I. Padomju Latvijas rakstnieki. R. 1976.
34. Valmieras (Valkas) skolotāju semināra audzēkņi . R. 1936.
35. Die evangelischen Prädiger Livlands bis 1918 . Köln 1977.
36. Miesnieks K. Mana dzīve un darbs mākslā. R. 1959.
37. Populārā medicīnas enciklopēdija . R. 1985.
38. Indriķa hronika . R. 1993.
39. Latvijas Universitāte 20 gados . 1919-1939. II. R. 1939.
40. Latvijas Universitāte 1919-1929. R. 1929.
41. Trimdas rakstnieki. Autobiogrāfiju krājums. I-III. 1947.
42. Latvju preses 100 gadi. R. 1922.
43. Grigulis A., Trejs R. Latviešu žurnālistikas vēsture. R. 1992.
44. Grāvītis O. Latviešu komponistu biogrāfijas . R. 1956.
45. Cēbere G. u.c. Meža kapu memoriālā skulptūra. R. 1987.
46. Bēms R. Latviešu tēlotāja māksla. R. 1978.
47. Briede V. Latviešu operteātris. R. 1987.
48. Grīns J. Redaktora atmiņas. Daugava, Zviedrijā. 1968.
49. Latvijas atbrīvošanas kara vēsture . I-II. 1938.
50. Atmiņu gaismā. Rīgas – Cēsu skolotāju institūts. Kalamazū. 1990.
51. Endrups R., Feldmanis A. Revolucionārās cīņās kritušo piemiņas grāmata. 1-2. Maskava. 1933-36.
52. Rusovs B. Livonijas kronika. R. 1926.
53. Baltijas Vēstneša 25 gadu jubilejai par piemiņu . R. 1893.
54. Pasaules vēsture. I-IV. R. 1928-30.
55. Latviešu padomju teātra vēsture. 1-2. R. 1973-74.
56. Latviešu komponisti un muzikologi . 1989.
57. Latviešu literatūras vēsture . 1-6. 1935-37.
58. Bēms R. Apceres par Latvijas mākslu simts gados . 18.gadsimta beigas – 19.gadsimta beigas. R. 1984.
59. Pasaules spogulī. 1-2. R. 1990.
60. Kārkliņš J. Latvijas preses karalis . R. 1979.
61. Grāvītis O. Izcilākie tautas kori. R. 1979.
62. Padomju Latvijas mūzikas darbinieki. R. 1965.
63. Eliass Ģ., Pupa A. LPSR Mākslas Akadēmijas 20 gadi . R. 1941.
64. Siliņš J. Latvijas māksla. 1915-1940. I-III. Stokholma. 1993.
65. Vanaga M. Dvēseļu pulcēšana. 1-3. R. 1993-95.
66. Dombrovskis J. Latvju māksla. R. 1925.
67. Cēsu novada vēsture. Rakstu krājums. Cēsis. 1995.
68. Vīstucis J. Rauna citkārt un tagad. Cēsis.1994.
69. These Names Accuse . Nominal List of Latvians Deported to Soviet Russian in 1940-1941. Stockholm. 1951.
70. Rīga. Enciklopēdija. R. 1988.
71. Kaudzīte M. Vecpiebalgas Kaibēn- vēlāk Ogrēnskolas hronika. R. 1939.
72. Kaudzīte M. Atmiņas no “tautiskā laikmeta” un viņas lielākiem aizgājušiem darbiniekiem. R.1994.
73. Cēsu mūzikas skola. Cēsis. 1996.
74. Latvijas revolucionāro cīnītāju piemiņas grāmata . I, 1-3, II. R. 1976-87.
75. Gailīte A. Vecpiebalgas draudzes skola. R.1937.
76. Ozoliņš K. Valkas–Valmieras skolotāj seminārs 1894-1919 . Semināra vēsture. R. 1936.
77. Советская историческая энциклопедия.
78. Eesti Nõukogude Entsüklopeedia. 1-8. Tallinn. 1968-76.
79. Māksla un arhitektūra biogrāfijās . 1-4. R. 1995-2003.
80. Cīrule M. Daži piebaldzēni. 1-2. Cēsis. 1994-95. Buklets.
81. Latvijas fotomāksla. R. 1985.
82. 10.Cēsu aizsargu pulks 10 gados. Cēsis. 1934.
83. Mūsu armija. R. 1929.
84. Skalbe K. Raksti. Stāsti un tēlojumi. Stokholma. 1952.
85. Mūsu lāčplēši . R. 1931.
86. Polis J. Teātra gājums Vecpiebalgā . Cēsu muzeju apvienība. 1995.
87. Lāčplēša kara ordeņa kavalieri. R. 1995.
88. Latviešu skautisma 40 gadi. 1917-1957. Mineapole. 1960.
89. Krastiņš J. Latvijas Republikas būvmāksla . R. 1992.
90. Poruks Jēk. Ciemošanās. Upsala. 1963.
91. Plaudis Art. Dzimtenes grāmata. Austrālija. 1993.
92. Johansone V. …Un Jaunpiebalga. 1996.
93. Klaustiņa E. To nevar aizmirst. 1968.
94. Vasmanis D. Cēsu novada pagātnes ainas. Cēsis. 1996.
95. Hausmanis V. Latviešu aktieri trimdā . R. 1996.
96. Enzeliņš H. Skats Cēsu pilsētas un novada pāgātnē . Cēsis. 1936.
97. Polis J. Vecpiebalgas skola. 1696-1996. Cēsu muzeju apv. 1996.
98. Krusenstjern G. Die Landmarschälle und Landräte der Livländischen und der Öselschen Ritterschaft in Bildnissen . Hamburg. 1963.
99. Latvju mazā enciklopēdija . R. 30. gadi.
100. Lange E. Straupes baznīca un draudze. Limbaži. 1938.
101. Beldavs K. Mācītāji, kas nāvē gāja. Limbaži. Bez izdošanas gada.
102. Anspaks A. Preiļu novads. 1996.
103. Kas ir kas Latvijā. Biogrāfiska enciklopēdija. Izdevējs V. Belkoņs, 1. izdevums 1997; 2. izdevums 1999.
104. Kas ir kas Latvijas biznesā, politikā, zinātnē, valsts pārvaldē . R. 1997.
105. Lauksaimniecības biedrības un viņu darbinieki. R. 1931.
106. Anspaks A. Cēsu skolotāju institūts . Cēsis, 1995.
107. Rūtenbergs O.J. Baltijas vēsture. R. 1908.
108. Liepiņš E. Maskavas latviešu vakari. Sidneja, 1970.
109. Latvju skaņu mākslinieku portrejas. Ilustrēts albūms. Sastādījis R.Kroders un Jēk. Vītoliņš. R. 1930.
110. Bērzkalns V. Latviešu dziesmu svētku vēsture. 1864-1940. Filadelfija, 1965.
111. Bērzkalns V. Latviešu dziesmu svētki trimdā . 1946-1965. Filadelfija, 1968.
112. Vītoliņš Jēk. Mūzikas vēsture. Profesora Jāz. Vītola redakcijā.
113. Miesnieks K. Zīmējumi. R. 1998.
114. Latvijas jūrniecības vēsture 1850-1950. R. 1998.
115. Latvijas armijas augstākie virsnieki 1918-1940 . R. 1998.
116. Latvijas arhitektūras meistari. R. 1995.
117. Niedra A. Tautas nodevēja atmiņas. R. 1998.
118. Tieslietu ministrijas un tiesu vēsture 1918-1938 . R. 1939.
119. Kļaviņš Eduards. Latviešu portretu glezniecība 1850-1916. R. 1996.
120. No zobena saule lēca. Rakstu krājums. Cēsis. 1994.
121. Konversācijas vārdnīca . Rīgas Latviešu biedrības Derīgu grāmatu nodaļa. R. 1908.
122. Энциклопедический словарь. СПБ 1898.
123. Zviedru laikmets Latvijā. R. 1934.
124. Viņš necīnījās pasaulīgi. 1997.
125. Teātris un kinobiogrāfijās.1- , 1999- .
126. Muiža zem ozoliem . 1998. (Ungurmuiža un fon Kampenhauzenu dzimta Vidzemē).
127. Vīksna A. Pa ārstu takām. R. 1990.
128. Priekulieši. Atceres par Priekuļiem un lauksaimniecības skolu. 1985, priekuliešu grupa Brīvajā pasaulē.
129. Latvijas valsts un tās vīri . Autors R. Trejs. R. 1998.
130. Latvijas Brīvības cīņas 1918-1920. Enciklopēdija. R. 1999.
131. Latvijas ļaudis uz 21 .gadsimta sliekšņa. Virtuālā enciklopēdija http://www.gramata21.lv/
132. Viese S. Pie sliekšņa, pie avota. R. 1989.
133. Das ritterscaftliche Parochiallehrer Seminar in Walk . R. 1898.
134. Grāvītis O. Piebalgas dēls Emīls Dārziņš. R. 2000.
135. Cēsu grāmata. “ Jāņa sēta ” 1999.
136. Cēsu kalendārs 1993 .gadam.
137. Polis J. Pie tēvu zemes dārgās . Cēsis, “Harmonija”. Izdošanas gads nav norādīts.
138. Man vārds ir uz mēles. Cēsis, “Harmonija”. 1997.
139. Konste A. Sproģis A. Aleksandra Čaka logi. 2001.
140. Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un Tiesību zinātņu fakultātes tiesību zinātņu nodaļas absolventu dzīves un darba gaitas (1919 – 1944) . R. 1999.
141. Skalbe K. Kopoti raksti . I. Ar A.Birkerta biografiski-kritisku skici. R. 1922.
142. Savicka I. Smiltenes ģimnāzijai – 90. “Jumava” 1999.
143. Iepazīsti Cēsu novadu! Cēsu rajona padome. 2001.
144. Eglītis Aug. Raunas draudzes skola. Cēsis, 1910. Atkārtots izdevums 1995.
145. Brāļu Kaudzīšu raksti. Kārļa Egles sakopojums un redakcija. VI. Rīgā 1941.
146. Andersons E., Siliņš L. Latvija un Rietumi . Latviešu nacionālā pretestības kustība 1943- 1945. R. 2002.
147. Cēsu skolotāju institūts mūsu atmiņās . Cēsis 2000.
148. Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten- Lexikon der Provinzen Livland, Esthland und Kurland . Bearbeitet von Johann Friedrich v. Recke und Karl Eduard Napiersky. 1-4. Mitau 1827-32.
149. Lexikon deutschbaltischer Literatur . Eine Bibliographie May Redlich. 1989.
150. No pagātnes caur šodienu… IX Piebalgas novada kult. svētku zin. konferences materiāli mag. paed. J.Poļa red. Vecpiebalga, 2002.
151. Ceļā uz neatkarību . 1997.
152. Cēsis senāk un tagad . Rakstu krj. R. 1960.
153. Latvijas enciklopēdija , 1-5. R. 2002-...
154. Kas ir kas Latvijā 2003./2004 . Biogrāfiskā enciklopēdija. 4. izdevums. R. 2003