Atbildes, kuras tu meklē

Letonika.lv lietošanas noteikumi un privātuma politika

Letonika.lv ir Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Tilde (turpmāk tekstā - Tilde) interneta pakalpojums, kas nodrošina piekļuvi enciklopēdijām, vārdnīcām, pilnteksta literatūrai, attēliem, audio un video ierakstiem, valodas uzziņām un citiem informācijas resursiem, kas apvienoti portālā letonika.lv.
Letonika.lv pakalpojuma lietošana apliecina lietotāja (turpmāk tekstā - Lietotāja) piekrišanu zemāk minētajiem noteikumiem.

1. Letonika.lv lietošanas kārtība

1.1. Pieslēdzoties letonika.lv portālam, Lietotājam jāuzrāda savi lietotāja rekvizīti - lietotāja vārds un parole vietā, kur tas ir prasīts. Bez to uzrādīšanas netiek nodrošināta pilna pieeja letonika.lv servisam. Lietotājs ir atbildīgs par viņam piešķierto rekvizītu neizpaušanu trešajām personām. Lietotājam ir tiesības pieslēgties letonika.lv portālam ar saviem lietotāja rekvizītiem no jebkuras darbavietas, bet vienlaicīgi ar vienu paroli tikai no vienas iekārtas.

1.2. Lietotājs apņemas izmantot no letonika.lv iegūtos materiālus tikai personiskiem un legāliem mērķiem, neizmantot tos tālākai materiālu pavairošanai vai pārdošanai jebkādā formā.

1.3. Lietotājs nedrīkst veikt sistēmas vai tās daļu kopēšanu. Informācijas kopēšanu drīkst veikt tikai citēšanas nolūkiem apjomā, kas nepārsniedz minimālās citēšanas vajadzības vai mācību nolūkiem mācību procesa ietvaros. Lietotājs nekādos apstākļos bez autora atļaujas nedrīkst publicēt vai demonstrēt ar autortiesībām aizsargātu materiālu ārpus mācību stundas ietvariem. Citējot vai atsaucoties uz materiāliem, kas iegūti no letonika.lv, Lietotājam noteikti ir jānorāda informācijas avots – „letonika.lv” un visi autori, kas letonikā minēti pie jebkura no Lietotāja izmantotajiem materiāliem.

1.4. Lietotājs nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret letonika.lv drošības sistēmu, ieskaitot nesankcionētu pieeju letonika.lv, neatļautu satura nomaiņu, ļaunprātīga programmkoda augšupielādi. Izmantojot letonika.lv interaktīvās iespējas, Lietotājs nedrīkst lietot nelikumīgus, rupjus vai aizvainojošus izteicienus. Tilde patur tiesības rediģēt Lietotāju radīto informāciju.

1.5. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) informācijas ieguvei no letonika.lv bez rakstiskas saskaņošanas ar Tildi.

2. Autortiesības

2.1. Autortiesības uz visiem Letonikas materiāliem, ieskaitot tekstuālo informāciju, lapu dizainu, funkcionalitāti, grafiskos elementus, video un audio saturu (Materiāliem) pieder Tildei vai tās sadarbības partneriem, kuri norādīti pie katra no šiem Materiāliem.

2.2. Materiāli tiek aizsargāti ar Latvijas Republikas un starptautisko likumdošanu. Lietotāja pienākums ir ievērot šo likumdošanu.

3. Abonēšanas kārtība

3.1. Letonika.lv piedāvā 3 dažādus abonementus:
1) Abonements privātpersonai (bez letonika.lv Lasītavas)
2) Abonements izglītības iestādei
3) Abonements citai juridiskai personai (bez letonika.lv Lasītavas)

3.2. Abonentam ir tiesības izmantot pilnu un neierobežotu piekļuvi letonika.lv servisam un saņemt informāciju tikai apmaksātā abonementa (ar vai bez letonika.lv Lasītavu) ietvaros. Neatkarīgi no Letonikas izmantošanas apjoma, abonenementu var izmantot tikai apmaksātajā laika periodā, to nevar pārnest uz citu laika periodu un nauda par neizmantoto laika periodu Abonentam atdota netiek.

3.3. Abonēšanas cena tiek noteikta Letonikas abonēšanas cenrādī vai izņēmuma gadījumos pēc atsevišķas vienošanās ar Tildi. Letonikas abonēšanas cenrādis var tikt mainīts bez īpaša brīdinājuma. Letonikas abonēšanas cenrādī norādītās cenas ietver pievienotās vērtības nodokli (PVN). Ja mainās PVN lielums, cena tiek mainīta atbilstoši PVN izmaiņām. Abonentam ir tiesības izmantot letonika,lv servisu par iepriekšējām abonēšanas cenām līdz sava abonementa termiņa beigām.

3.4. Aktuālais abonēšanas cenrādis ir pieejams lapā Abonēšana

4. Par satura izmantošanu un atsaucēm

4.1. Abonentam ir tiesības neierobežoti izmantot letonika.lv saturu nekomerciāliem un izglītības mērķiem, atsaucoties uz satura autoru un vietni letonika.lv. Saturā ir iespējamas faktu un drukas kļūdas, lūdzam par tādām ziņot, rakstot uz letonika.lv e-pastu letonika@tilde.lv.

4.2. Sabiedrība Tilde neatbild par satura kļūdām un zaudējumiem, ja tādi radušies, izmantojot letonika.lv saturu jebkādiem mērķiem.

5. Privātuma politika

5.1. Vispārīgie nosacījumi
Šie fizisko personu datu aizsardzības nosacījumi (turpmāk tekstā – nosacījumi) nosaka galvenos principus un kārtību, kādā pārdevējs (turpmāk tekstā – mēs) rīkojas ar Lietotāju (turpmāk tekstā - Jūsu) - letonika.lv abonētāju un pakalpojuma izmēģinātāju personiskajiem datiem.
Jūsu personisko datu pārvaldību nosaka šie nosacījumi, Fizisko personu datu aizsardzības likums un citi tiesiski akti, kas attiecas uz šādu datu vākšanu, apstrādi un izplatīšanu.

5.2. Reģistrācijas formas iesniegšanas nosacījumi
Jūsu reģistrācijas formā ir jābūt norādītai pilnīgai, detalizētai un pareizai informācijai par jums. Ja Jūs norādāt neprecīzus, nepatiesus vai nepareizus datus, mums ir tiesības atcelt Jūsu reģistrāciju un izdzēst datus vai liegt jums lietot letonika.lv pakalpojumu.
Lai pieteiktu letonika.lv abonementu vai izmēģinājumu, kā arī apmaksātu letonika.lv abonementu privātpersonai, Lietotājam ir jābūt vismaz 13 gadus vecam. Jaunāki Lietotāji to var darīt vienīgi ar vecāku rakstisku atļauju.

5.3. Mēs atzīstam un respektējam veikala lietotāju tiesības uz konfidencialitāti. Fizisku personu datus (vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un citu informāciju, kas tiek prasīta veikala reģistrācijas formā) mēs vācam un izmantojam šādos nolūkos:
Jūsu izvēlētā letonika.lv pakalpojuma pasūtījuma apstrādei
Ar pakalpojuma nodrošināšanu un darbibu saistītu problēmu risināšanai
Citu līgumā paredzēto saistību izpildei.

5.4. Personisko datu pārvaldībai tiek izmantoti drošības pasākumi, kas datus aizsargā no nelikumīgas izdzēšanas, izpaušanas vai citām nelikumīgām darbībām.
Jūsu personas datus mēs nenodosim trešajām personām bez Jūsu īpašas piekrišanas, izņemot gadījumos, kas paredzēti Latvijas Republikas tiesību aktos.
Citus datus (kuri neattiecas uz Jūsu iegādāto pakalpojumu) mēs varam izmantot statistiskiem nolūkiem. Šādu datu vākšana neļauj Jūs identificēt ne tiešā, ne netiešā veidā.

5.5. Informācijas un pretenziju nosūtīšana.
Jums ir tiesības, iesniedzot pieprasījumu rakstiskā veidā, saņemt informāciju par to, kādi dati par jums tiek apstrādāti, kā arī pieprasīt izlabot nepareizus, nepilnīgus, neprecīzus personas datus un pieprasīt apturēt savu personas datu apstrādi, ja vien tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem. Pieprasījumus saistībā ar personas datu pārvaldību lūdzam iesniegt personīgi mūsu birojā Tilde SIA, Vienības gatve 75A, Rīga, LV-1004 vai elektroniski sūtot uz e-pasta adresi letonika@tilde.lv un parakstot ar eParaksts eID elektronisko parakstu.

5.6. Sīkdatnes
Letonika.lv vietnē tiek izmantotas “Google Inc.” programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir letonika.lv darbības, satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Ja vēlaties, lai Tilde neiegūst informāciju par Jūsu aktivitātēm letonika.lv tīmekļa vietnē, varat ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nevarēsit pilnvērtīgi izmantot visas letonika.lv funkcijas.

5.7. Piekrišana
Jūs piekrītat, ka Jūsu brīvprātīgi reģistrācijas formā norādītie dati tiek pārvaldīti saskaņā ar šiem nosacījumiem.