Atbildes, kuras tu meklē

Interneta pakalpojuma letonika.lv lietošanas noteikumi

Letonika ir Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Tilde (turpmāk tekstā - Tilde) interneta pakalpojums, kas nodrošina piekļuvi enciklopēdijām, vārdnīcām, pilnteksta literatūrai, attēliem, audio un video ierakstiem, valodas uzziņām un citiem informācijas resursiem, kas apvienoti portālā letonika.lv.
Letonika.lv pakalpojuma lietošana apliecina lietotāja (turpmāk tekstā - Lietotāja) piekrišanu zemāk minētajiem noteikumiem.

1. Letonika.lv lietošanas kārtība

1.1. Pieslēdzoties letonika.lv portālam, Lietotājam jāuzrāda savi lietotāja rekvizīti - lietotāja vārds un parole vietā, kur tas ir prasīts. Bez to uzrādīšanas netiek nodrošināta pilna pieeja pie Letonikas servisa. Lietotājs ir atbildīgs par viņam piešķierto rekvizītu neizpaušanu trešajām personām. Lietotājam ir tiesības pieslēgties letonika.lv portālam ar saviem lietotāja rekvizītiem no jebkuras darbavietas, bet vienlaicīgi tikai no vienas iekārtas.

1.2. Lietotājs apņemas izmantot no letonika.lv iegūtos materiālus tikai personiskiem un legāliem mērķiem, neizmantot tos tālākai materiālu pavairošanai vai pārdošanai jebkādā formā.

1.3. Lietotājs nedrīkst veikt sistēmas vai tās daļu kopēšanu. Informācijas kopēšanu drīkst veikt tikai citēšanas nolūkiem apjomā, kas nepārsniedz minimālās citēšanas vajadzības. Citējot vai atsaucoties uz materiāliem, kas iegūti no letonika.lv, Lietotājam noteikti ir jānorāda informācijas avots – „letonika.lv” un visi autori, kas letonikā minēti pie jebkura no Lietotāja izmantotajiem materiāliem.

1.4. Lietotājs nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret letonika.lv drošības sistēmu, ieskaitot nesankcionētu pieeju letonika.lv, neatļautu satura nomaiņu, ļaunprātīga programmkoda augšupielādi. Izmantojot letonika.lv interaktīvās iespējas, Lietotājs nedrīkst lietot nelikumīgus, rupjus vai aizvainojošus izteicienus, bez autora atļaujas publicēt ar autortiesībām aizsargātu materiālu. Lietotājs pilnība uzņemas atbildību par sevis ievietoto informāciju un tās radītajām sekām. Tilde patur tiesības rediģēt Lietotāju radīto informāciju.

1.5. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) informācijas ieguvei no letonika.lv bez rakstiskas saskaņošanas ar Tildi.

2. Autortiesības

2.1. Autortiesības uz visiem Letonikas materiāliem, ieskaitot tekstuālo informāciju, lapu dizainu, funkcionalitāti, grafiskos elementus, video un audio saturu (Materiāliem) pieder Tildei vai tās sadarbības partneriem, kuri norādīti pie katra no šiem Materiāliem.

2.2. Materiāli tiek aizsargāti ar Latvijas Republikas un starptautisko likumdošanu. Lietotāja pienākums ir ievērot šo likumdošanu.

3. Abonēšanas kārtība

3.1. Abonentam ir tiesības izmantot pilnu un nierobežotu piekļuvi letonika.lv servisam un saņemt informāciju apmaksātā abonementa ietvaros. Minimālais abonēšanas laiks ir viena diena. Neatkarīgi no Letonikas izmantošanas apjoma, abonenementu var izmantot tikai apmaksātajā laika periodā, to nevar pārnest uz citu laika periodu un nauda Abonentam atdota netiek.

3.2. Abonēšanas cena tiek noteikta Letonikas abonēšanas cenrādī vai izņēmuma gadījumos pēc atsevišķas vienošanās ar Tildi. Letonikas abonēšanas cenrādis var tikt mainīts bez īpaša brīdinājuma. Letonikas abonēšanas cenrādī norādītās cenas ietver pievienotās vērtības nodokli (PVN). Ja mainās PVN lielums, cena tiek mainīta atbilstoši PVN izmaiņām. Abonentam ir tiesības izmantot letonika,lv servisu par iepriekšējām abonēšanas cenām līdz sava abonementa termiņa beigām.

3.3. Aktuālais abonēšanas cenrādis ir pieejams lapā Abonēšana

4. Par satura izmantošanu un atsaucēm

4.1. Abonentam ir tiesības neirobežoti izmantot letonika.lv saturu nekomerciāliem un izglītības mērķiem, atsaucoties uz satura autoru un vietni. Saturā ir iespējamas faktu un drukas kļūdas, lūdzam par tādām ziņot, rakstot uz letonika.lv e-pastu letonika@tilde.lv.

4.2. Sabiedrība Tilde neatbild par zaudējumiem, ja tādi radušies, izmantojot letonika.lv saturu jebkādiem mērķiem.