Atbildes, kuras tu meklē
Vērtspapīru darījumu vārdnīca

agrīnā nodrošināšana
akcijas vērtība
akciju anulēšana
akciju apmaksa
akciju aprites ātrums
akciju atpirkšana
akciju atpirkšanas piedāvājums
akciju forma
akciju kategorija
akciju kontrolpakete
akciju laidiens
aizdevums
akciju opcija
akciju pakete
akciju sabiedrība
akciju sabiedrības dibinātājs
akciju sabiedrības pamatkapitāls
akciju sabiedrības pārvalde
akciju sērija
akciju sertifikāts
akciju skaldīšana (dalīšana)
akciju veids
aizņēmums
akcionārs
akcionāra pirmpirkuma tiesības
akcionāru sapulce
akcionāru saraksts
akcionāru reģistrs
alonžs
alpari
analīze
ANNA (Association of National Numbering Agencies)
anuitāte (gada maksa)
aizsargāšanās akcijas
apgrozījums, apgrozījums vērtspapīru tirgū
apmaiņas tiesības
apmaksātais pamatkapitāls
atbildība
atkarīgā sabiedrība
atklāšanas kurss (cena)
atklātā nepārtrauktā izsole
atklātā tirgus politika
aktīvi
atpakaļpirkuma darījumi (repo)
akcepts
atsaucama obligācija
attaisnojuma dokuments
atvasinātais vērtspapīrs
atvasinātie finanšu instrumenti
atvietojams vērtspapīru kopums
automatizētā vērtspapīru tirdzniecība
avals
ažio
akcija
akcija bez nominālvērtības
akcijas atsavināšana
akcijas nominālvērtība
ārpusbiržas darījumi
ārpusbiržas tirgus
balsstiesības
bāzes procentu likme
bāzes punkts
bezkupona obligācija
bilance
bilances analīze
biržas analīze
biržas apgrozījums
biržas biedrs
biržas brokeris
biržas indekss
biržas krahs
biržas noteikumi
biržas spekulants
biržas strīdi
biržas šķīrējtiesa
biržas tirgus
biržas valde
biržas vērtība (tirgus kapitalizācija)
bloķēšanas laikposms
brīvais saraksts
brokeris
brokeru sabiedrība
bullis
buļļu tirgus
būtiska ietekme
būtisks notikums
centrālais biržas tirgus
cena
cenas risks
cenu izmaiņa
cenu svārstību apgabals
cesija
ciešas attiecības
čeks
depozitārijs
depozīts
dereģistrācija
dereģistrācijas objekts un vienība
devalvācija
dibināšana
dibināšanas kapitāls
dibinātājs
dīleris
diskonta brokeru pakalpojumi
diskonta likme
diskontētā naudas plūsma
diskonts
dividende
dividenžu aprēķina datums
dividenžu maksājuma datums
divkāršais ieraksts
dizažio
dokumenti pret apmaksu (DVP)
dokuments
dubultopcija
dzēšanas termiņš
dalībvalsts
darījums
deflācija
dematerializācija
dematerializēti vērtspapīri
eiroakcijas
eirokomercpapīri
eiroobligācijas
Eiropas tirgus
eirovērtspapīri
eksdatums
emisija
emisijas atļauja
emisijas prospekts
emitents
Euroclear
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
finanšu tirgus
fiksēto ienākumu vērtspapīri
finansēšana
finanšu aktīvs
finanšu iestāde
finanšu instruments
finanšu instrumentu konts
finanšu instrumentu tirgus dalībnieki
Finanšu instrumentu tirgus likums
finanšu līdzekļi
finanšu pārskati
finanšu risks
finansu saistības
fondu birža
fondu biržas biedri
forvarda līgums
fundamentālā analīze
gada vidējā peļņa
galvenā sabiedrība
garā pozīcija
garantiju fonds
globālais depozitārais sertifikāts (GDR - Global Depository Receipt)
godīga prakse
grāmatvedības konts
grāmatojums (kontējums)
grāmatvedības bilance
hipotēka
hipotekārā ķīlu zīme
ieguldījums
ieguldīšana
ieguldījumu apliecība
ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana
ieguldījumu brokeru sabiedrība
ieguldījumu fonda daļa
ieguldījumu fonds
ieguldījumu fondu saraksts
ieguldījumu konsultants
ieguldījumu objekts
ieguldījumu pakalpojumi
ieguldījumu sabiedrība
ieguldītājs
ieguldītāju aizsardzības sistēma
ieņēmumi, ienākumi
ienesīgums
ienesīgums līdz dzēšanai
iekļautā sabiedrība
iekšējā informācija
ieskaits
imobilizācija
indekss
individuālais komersants
indosaments
inflācija
inflācijas risks
interešu konflikts
ISIN kods (International Securities Indentification Number)
izmaksas
izsludinātais pamatkapitāls
izsole
izšķiroša ietekme
izvēles izmaksas (maksa par izvēli)
īpašums
īsā pozīcija
jaunās emisijas akciju pārdošanas cena
jaunās akcijas
juridiska persona
kapitāla atšķaidīšana
kapitāla daļa
kapitāla izmaksu norma
kapitāla tirgus
kapitāla vērtspapīri
kapitalizācija
kapitalizācijas norma
kapitalizētā vērtība
kapitāls
kapitālsabiedrība
kases operācija
kategorija
klienta pieteikums
klienta rīkojums (uzdevums)
klients
klīrings
komercdarbība
komercsabiedrība
komersants
koncerns
konjunktūra
konkurence
kontu turētāja vērtspapīru konts
kontu turētājs
kontrole
konvertējama obligācija
kopējā akciju tirgus kapitalizācija (akciju tirgus kapitalizācija)
korespondentu konts
kotācijas sistēma vērtspapīru tirdzniecībā
kotēšana
kotēšanas solis
kredīta risks
kredītiestāde
kreditors
kredītreitings
kredīts
kupons
kursa (cenas) krišanās
kursa (cenas) paaugstināšanās
kursa (cenas) stabilizācija
kurss (cena)
kurtāža
ķīla
ķīlas ņēmējs
ķīlas piespiedu atsavināšana
ķīlas tiesības
ķīlu zīmju konversija
lāču tirgus
laika faktora risks
Latvijas Centrālais depozitārijs (LCD)
LIBOR (London Interbank Offered Rate)
līdzdalība
lieta
līgums
likvidācijas kvota
likvīdie līdzekļi
likviditāte
likvīds vērtspapīrs
limitēts uzdevums (rīkojums)
limits
loko
lote
mākleris
manipulācijas vērtspapīru tirgū
manta
mantiskais ieguldījums
marža
mātes sabiedrība
mazākumdalībnieks
meitas sabiedrība
mērķa sabiedrība
mijieskaita norēķini (klīrings)
nākotnes līgums
nauda
naudas ekvivalenti
naudas plūsma
naudas tirgus
naudas tirgus instrumenti
negodīgs darījums
neizpildīts ieguldījumu pakalpojums
nepārtrauktā tirdzniecība par mainīgu cenu
nepārtrauktā tirdzniecība par noteiktu cenu
nelimitēts uzdevums (klienta rīkojums)
nepietiekams naudas daudzums
nepietiekams vērtspapīru daudzums
netīrā cena
neto apgrozījums
neto pozīcija
nodrošināšana
nodrošinātājs
nodrošināts mijmaiņas darījums
noguldījuma sertifikāts
noguldījums
noguldītājs
Nominālvērtība
norēķini
noteikumi, ar kādiem akciju sabiedrība iegūst pati savas akcijas
notifikācija
nozares risks
nozīmīga līdzdalība
obligācija
obligacionārs
obligacionāru reģistrs
oferte
oficiālais saraksts
opcija (iespēju līgums)
opcijas cena
opcijas pārdevējs
opcijas pircējs
opcijas pozīcija
opcijas prēmija
opcijas termiņš
opciju birža
operācija
otrais saraksts
otrreizējā publiskā apgrozība
otrreizējais (sekundārais) vērtspapīru tirgus
pamatkapitāla palielināšanas noteikumi
pamatkapitāla samazināšanas noteikumi
pamatkapitāls
papīra formā izlaists vērtspapīrs
parāda vērtspapīri
parādzīme
parakstīšanās termiņš
parakstīšanās uz jaunās emisijas akcijām
parakstītais un līdz reģistrācijai apmaksātais pamatkapitāls
parastā akcija
pārdevuma opcija
pārdošanas apturēšanas uzdevums
pārjaunojums
pārvedami vērtspapīri
pārveduma rīkojums
pārvedu vekselis (trata)
pasīvs
pašu kapitāls
pēdējā vidēji svērtā cena
peļņa
peļņas vai zaudējumu aprēķins
personāla akcijas
piedāvājuma cena
piedāvātājs
piegāde par samaksu
pieprasījuma cena
pilna servisa brokeru pakalpojumi
pirkuma opcija
pirmsaraksts
pirmtiesības (pirmpirkuma tiesības)
politiskais risks
portfeļa pārkārtošana
portfeļa pārvaldīšana
portfeļa risks
portfeļa struktūra
portfeļinvestīcijas
portfelis
pozīcija
pozīcijas slēgšana
pozīcijas tirgotājs
preču birža
prēmijakcijas
priekšrocību akcija
privatizācijas sertifikāts
procentu ienākumi
procentu likmju risks
profesionālie ieguldītāji
prospekts
publiskā apgrozība
publiskā emisija
publiskais piedāvājums
regulētais tirgus
regulētā tirgus organizētājs
remitents
rentabilitāte
reorganizācija
revalvācija
Rīgas Fondu birža (RFB)
riska analīze
riska samazināšana
risks
risku diversifikācija, dažādošana
sabiedrība
saistības
sākotnējā izvietošana
sākotnējais (primārais) tirgus
sākotnējais publiskais piedāvājums
sākotnējais kapitāls
sākotnējais reģistrs
sekundārais tirgus
slēgšanas kurss (cena)
slēgtā emisija
speciālā kotēšana
spekulācija
starpniecības darījumi
starpnieks (mākleris)
Starptautiskā vērtspapīru komisiju organizācija
statūti
subordinētais kapitāls
svārstīgas (mainīgas) procentu likmes obligācija
tagadnes vērtība (pašreizējā vērtība)
tehniskā analīze
termiņdarījums
tiesības uz finanšu instrumentiem
tiešais darījums
tīrā aktīvu vērtība
tīrā cena
tirdzniecības sesija
tirgus cena
tirgus procentu likme
tirgus organizētāja biedrs
tirgus risks
tirgus stāvoklis
trasta operāciju veicējs
trīskāršā opcija "strap"
trīskāršā opcija "strip"
turētājbanka
uzņēmējdarbība
uzņēmums
uzrādītāja akcija
uzrādītāja vērtspapīrs
uzraudzības saraksts
valsts parādzīme
valūta
vārda akcija
vārda vērtspapīrs
vekselis
vekseļa protests
vekseļu diskonts
vekseļu kredīts
vērtība
vērtspapīra īpašnieks
vērtspapīra īpašuma tiesības
vērtspapīra reģistrēšana
vērtspapīra tirgus cena
vērtspapīra turētājs
vērtspapīrs
vērtspapīru apgrozāmība
vērtspapīru atvietojamība
vērtspapīru centrālais depozitārijs
vērtspapīru darījums
vērtspapīru darījumu norēķini
vērtspapīru emisijas izplatītājs
vērtspapīru forma
vērtspapīru iegrāmatojuma kvīts
vērtspapīru kategorija
vērtspapīru konts
vērtspapīru notikums
vērtspapīru pārvedums
vērtspapīru pirkšana ar atpārdošanu (reverse repo)
vērtspapīru publiskā apgrozība
vērtspapīru reklamēšana
vērtspapīru sākotnējais publiskais piedāvājums
vērtspapīru saraksts
vērtspapīru sērija
vērtspapīru šķira
vērtspapīru spēja būt par civiltiesiska darījuma priekšmetu
vērtspapīru tiesības
vērtspapīru tirgus
vērtspapīru tirgus dalībnieki
vērtspapīru tirgus funkcijas
vērtspapīru tirgus profesionālie speciālisti
vērtspapīru tirgus starpnieki
vērtspapīru tirgus uzraudzības institūcija
vērtspapīru veids
vidēji svērtā cena
vienkāršais vekselis
vienkāršais vērtspapīru pārvedums
vienlaicības princips
zaudējums
žirants (indosants)
žiro (indosaments)
"lācis"
"zilā skaida" (blue chips)
"žņaudzošais" termiņdarījums